Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego PCC Rokita

data aktualizacji

9 maja 2011 r.

Dyrektor zarządzający pionem nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny sporządzony przez:

• PCC Rokita SA w związku z ofertą publiczną obligacji na okaziciela serii A oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji na okaziciela serii A (oferującym jest Dom Maklerski BDM).