Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego PBS Finanse

data aktualizacji

14 września 2011 r.

Dyrektor departamentu emitentów UKNF na podstawie upoważnienia Komisji
zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez:

·PBS Finanse SA w związku z ofertą publiczną akcji serii G oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii G, praw do akcji serii G oraz praw poboru akcji serii G (oferującym jest Dom Maklerski IDM).