Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego NFI Midas

data aktualizacji

29 kwietnia 2011 r.

Dyrektor zarządzający pionem nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Narodowy Fundusz Inwestycyjny MIDAS SA w związku z ofertą publiczną akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C, praw do akcji serii C oraz praw poboru akcji serii C (oferującym jest Trigon Dom Maklerski).