Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Mex Polska

data aktualizacji

1 września 2011 r.

Dyrektor departamentu emitentów UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Mex Polska SA w związku z ofertą publiczną akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C oraz praw do akcji serii C (oferującym jest Dom Maklerski IDM).