Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny

data aktualizacji

5 października 2011 r.

Dyrektor departamentu emitentów UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez:

• EMC Instytut Medyczny SA w związku z ofertą publiczną akcji serii G oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii G, praw do akcji serii G, praw poboru akcji serii G (oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska).