Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Budostal-5

data aktualizacji

25 sierpnia 2011 r.

Dyrektor Departamentu Emitentów UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Budostal-5 SA w związku z ofertą publiczną akcji serii C, D i E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 2.624.050 akcji na okaziciela serii A, 521.400 akcji serii B, 4.400.000 akcji na okaziciela serii C, akcji serii D i E oraz praw do akcji serii E (oferującym jest Noble Securities Dom Maklerski).