Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Bowim

data aktualizacji

13 września 2011 r. 
 
 
Dyrektor departamentu emitentów UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Bowim SA w związku z ofertą publiczną akcji serii D i G oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, D, E, F, G oraz praw do akcji serii G (oferującym jest Dom Maklerski IDM).