Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie wyroku WSA dotyczącego kary dla DWS Polska TFI

Data aktualizacji:

13 października 2011 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) wyrokiem z dnia 13 października 2011 r. (sygn. akt VI SA/Wa 995/11) oddalił skargę Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA (dawniej DWS Polska TFI) na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z dnia 16 czerwca 2010 r. (utrzymaną w mocy w dniu 18 lutego 2011 r.) nakładającą na DWS Polska TFI karę w łącznej wysokości 800 tysięcy złotych za naruszenie przez TFI przepisów prawa oraz interesu uczestników funduszy inwestycyjnych DWS Polska FIO Płynna Lokata, DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus oraz DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych w zakresie wyceny aktywów i ustalania wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz za naruszenie przez te fundusze inwestycyjne przepisów w zakresie zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa.

Do pobrania

Komunikat w sprawie wyroku WSA dotyczącego kary dla DWS Polska TFI

plik .pdf, 143,5kB
Pobierz

Komunikat ze 104. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 16 czerwca 2010 r.

plik .pdf, 86,3kB
Pobierz