Komunikat w sprawie wyroku NSA dot. Sovereign Capital

data aktualizacji

9 czerwca 2011 r.

W dniu 9 czerwca 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (WSA) z dnia 4 grudnia 2009 r. uchylający decyzję administracyjną Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z dnia 4 kwietnia 2008 r. o utrzymaniu w mocy decyzji z dnia 23 stycznia 2008 r. o zakazie dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym akcji Sovereign Capital SA (sygn. akt NSA II GSK 612/10).

NSA przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez WSA, zwracając w ustnych motywach wyroku uwagę na konieczność ponownego zbadania przez WSA przebiegu postępowania administracyjnego przed KNF.