Komunikat w sprawie stwierdzenia równoważności memorandum informacyjnego Energiapro z prospektem emisyjnym

data aktualizacji

20 lipca 2011 r.

Z-ca Dyrektora Departamentu Emitentów UKNF na podstawie upoważnienia Komisji stwierdził równoważność pod względem formy i treści z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym, informacji zawartych w memorandum informacyjnym sporządzonym przez:

• Energiapro SA w związku z ofertą publiczną akcji serii G spółki Energiapro (oferującym jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego).