Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Oddalenie powództwa założycieli BOK przeciwko Skarbowi Państwa

Data aktualizacji:

13 grudnia 2010 r.

    W dniu 10 grudnia 2010 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok (sygn. I C 540/10), na podstawie którego oddalił w całości powództwo założycieli Banku Oszczędnościowo – Kredytowego SA (BOK) – Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej, Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK oraz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SKOK SA przeciwko Skarbowi Państwa, w którym żądano zasądzenia na rzecz powodów solidarnie kwoty 2 567 808 zł wraz z ustawowymi odsetkami wyliczonymi na dzień 28 maja 2010 r.

    Źródłem, w którym powodowie upatrywali zdarzenia szkodzącego i z którego wywodzili swoje roszczenie była rzekoma bezczynność Komisji Nadzoru Bankowego (KNB), a następnie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie udzielenia zezwolenia na utworzenie BOK oraz w postępowaniu wywołanym wnioskiem o ponowne rozpoznanie tej sprawy.

    Sąd Okręgowy w Warszawie, oddalając powództwo, w ustnych motywach wyroku wskazał m.in. na brak wykazania w jakikolwiek sposób przez powodów zaistniałej szkody oraz brak związku przyczynowego między wykazanymi kosztami ponoszonymi przez powodów w toku postępowania administracyjnymi a rzekomą bezczynnością. Zdaniem Sądu Okręgowego w Warszawie działania organu nadzoru prowadzone w toku postępowania nie uprawniają twierdzenia o dopuszczeniu się bezprawności, z której należałoby wywodzić odpowiedzialność majątkową Skarbu Państwa.

    W toku postępowania sądowego Skarb Państwa był reprezentowany przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa, wspieraną przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF).

Do pobrania

Oddalenie powództwa założycieli BOK przeciwko Skarbowi Państwa

plik .pdf, 72,2kB
Pobierz