Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat ze spotkania z sektorem ubezpieczeń

Data aktualizacji:

17 grudnia 2010 r.


W dniu 17 grudnia 2010 r. odbyło się spotkanie kierownictwa Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) z przedstawicielami zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

Na spotkaniu omówiono:

• bieżącą sytuację w projekcie Wypłacalność II (Solvency II) – zwrócono szczególną uwagę na:

- potrzebę udziału krajowych zakładów ubezpieczeń/reasekuracji w prowadzonych przez Komisję Europejską konsultacjach nad kształtem unijnych aktów wykonawczych w zakresie Solvency II i wskazywania przez zakłady preferowanych przez nie rozwiązań,

- znaczenie wyników badania QIS5 (w tym uwag dotyczących jego metodologii) dla kształtu unijnych aktów wykonawczych,

• testy stresu w sektorze ubezpieczeń:

- wskazano, że celem testów jest usprawnienie zarządzania ryzykiem w zakładach ubezpieczeń/reasekuracji oraz pełniejsze zrozumienie ponoszonego przez zakłady ubezpieczeń/reasekuracji ryzyka i rozwinięcie strategii jego ograniczania/zabezpieczania,

- przedstawiono zagregowane wyniki testów stresu w sektorze ubezpieczeń za 2009 rok,

• badanie i ocenę nadzorczą (BION) zakładów ubezpieczeń/reasekuracji – podkreślono, że celem BION jest dokonanie przez UKNF oceny zakładów ubezpieczeń/reasekuracji na bazie ryzyka i w konsekwencji uzależnienie od niej intensywności działań nadzorczych.

Do pobrania

Komunikat ze spotkania z sektorem ubezpieczeń

plik .pdf, 138,8kB
Pobierz