Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat ze 114. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 listopada 2010 r.

Data aktualizacji:

24 listopada 2010 r.

 

1. W sto czternastym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Dariusz Daniluk – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Marek Bucior – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

2. KNF wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Jacka Pierzyńskiego na Członka Zarządu Banku Ochrony Środowiska SA.

 Wyniki głosowania Komisji: 3 głosów za (Pan S. Kluza, Pan L. Gajek, Pan M. Bucior), 2 głosy wstrzymujące się (Pan D. Daniluk, Pan W. Koziński), 1 głos przeciw (Pan J. Pruski).

3. Komisja jednogłośnie nałożyła na MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA kary pieniężne w łącznej wysokości 100 tysięcy złotych za naruszenie interesu uczestników funduszu inwestycyjnego MCI.Private Ventures FIZ, polegające na sprzedaży akcji spółki z portfela subfunduszu MCI.TechVentures 1.0  w październiku 2008 r. po cenie znacząco odbiegającej od ich ceny rynkowej oraz za naruszenie przez fundusz postanowień statutu funduszu, polegające na zawarciu umowy sprzecznej z celem inwestycyjnym funduszu.

4.  KNF jednogłośnie nałożyła na spółkę publiczną Internet Group SA w upadłości likwidacyjnej karę pieniężną w wysokości 40 tysięcy złotych za niedopełnienie obowiązków informacyjnych spółki publicznej polegające na nieprzekazaniu informacji poufnej o podpisaniu w dniu 7 kwietnia 2010 r. listu intencyjnego, którego przedmiotem była współpraca na rzecz opracowania i wdrożenia planu restrukturyzacji, w ustawowym terminie, tj. niezwłocznie po zajściu zdarzenia.

5. Komisja jednogłośnie nałożyła na HDI – Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 20 tysięcy złotych za dwukrotne niezawiadomienie KNF w ustawowym terminie o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zakładu.

6.  KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez:

• BZ WBK AIB Asset Management SA (w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych),
• Dom Maklerski Banku Handlowego SA (w zakresie doradztwa inwestycyjnego),
• Dom Maklerski BZ WBK SA (w zakresie doradztwa inwestycyjnego oraz sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych i innych rekomendacji o charakterze ogólnym),
• Dom Maklerski Navigator SA (w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie oraz sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych i innych rekomendacji o charakterze ogólnym),
• Millennium Dom Maklerski SA (w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych i innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych).

7. KNF jednogłośnie przekazała węgierskiemu organowi nadzoru informację o zamiarze prowadzenia działalności maklerskiej w Republice Węgierskiej bez otwierania oddziału przez:

• Dom Maklerski Banku Handlowego SA.

8.  Komisja jednogłośnie zatwierdziła zmianę statutu:

• Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego (zmiany są konsekwencją modyfikacji umowy z bankiem – depozytariuszem i dotyczą m.in. obniżenia prowizji z tytułu przechowywania aktywów funduszu ponoszonej na rzecz banku – depozytariusza).

9. KNF jednogłośnie zezwoliła na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji):

• Centrum Leasingu i Finansów Clif SA (z dniem 23 grudnia 2010 r.),
• NKT CABLES SA (z dniem 23 grudnia 2010 r.).

10. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 30 listopada 2010 r.
• 7 grudnia 2010 r.
• 14 grudnia 2010 r.
• 20 grudnia 2010 r.

 

Do pobrania

Komunikat ze 114. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 listopada 2010 r.

plik .pdf, 120,9kB
Pobierz