Komunikat ze 111. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 12 października 2010 r.

data aktualizacji

12 października 2010 r.

1. W sto jedenastym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego1,
• Pan Dariusz Daniluk – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Marek Bucior – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej2.

2. KNF jednogłośnie zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez: 
 
 Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA w związku z ofertą publiczną akcji serii B (w dniu wydania decyzji oznaczonych jako akcje serii A), oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B (oferującym jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego).

3. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez:

 Analizy Online Asset Management SA.

4. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Witolda Kulczyckiego na Prezesa Zarządu Mercedes – Benz Bank Polska SA.

5. Komisja jednogłośnie znowelizowała uchwały nr 381/2008, 385/2008 oraz 76/2010 w zakresie implementacji postanowień unijnej dyrektywy CRD II oraz wprowadzenia zmian technicznych.  

Zmiany w ww. uchwałach dotyczą m.in. dodatkowych pomniejszeń funduszy podstawowych, zmian w zakresie sposobu ujmowania innych pozycji funduszy uzupełniających, dodatkowych obowiązków informacyjnych dot. metod wyliczania wymogów kapitałowych oraz zasad obliczania wymogów kapitałowych.
            
6.  KNF jednogłośnie zatwierdziła zmianę statutu:

• ING Otwartego Funduszu Emerytalnego (zmiana dotyczy obniżki maksymalnych kosztów związanych z realizacją transakcji nabywania lub zbywania aktywów funduszu),

• Otwartego Funduszu Emerytalnego POLSAT (zmiana dotyczy obniżki opłaty od składki z 3,5% do 3,4%).

Zmiany w zakresie obniżenia opłat i kosztów są korzystne dla członków OFE i w ocenie nadzoru mogą przyczynić się do pobudzenia konkurencji na rynku OFE.

7. Komisja jednogłośnie nie zgłosiła sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Tullett Prebon Investment Holdings z Wielkiej Brytanii oraz pośredniego nabycia przez Tullett Prebon Group Ltd. z Wielkiej Brytanii akcji Tullett Prebon (Polska) SA w liczbie stanowiącej 100% głosów na walnym zgromadzeniu. 

8. KNF zapoznała się z materiałami informacjami nt.:

• sytuacji finansowej powszechnych towarzystw emerytalnych w I półroczu br.,
• wyników analizy procesu zmiany OFE przez członków na sesji transferowej w maju br.

9. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 27 października 2010 r.
• 9 listopada 2010 r.
• 25 listopada 2010 r.
• 7 grudnia 2010 r.
• 20 grudnia 2010 r.

1Pan W. Koziński nie brał udziału w omawianiu spraw opisanych w pkt 8. 
2Pan J. Pruski nie brał udziału w omawianiu spraw opisanych w pkt 8.