Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego VOTUM

data aktualizacji

5 listopada 2010 r.

Dyrektor departamentu emitentów UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez:

• VOTUM  SA w związku z ofertą publiczną akcji serii A i B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B (oferującym jest Wrocławski Dom Maklerski).