Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

data aktualizacji

12 października 2010 r.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) na posiedzeniu w dniu 12 października 2010 r. zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA w związku z ofertą publiczną akcji serii B (w dniu wydania decyzji oznaczonych jako akcje serii A), oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B (oferującym jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego).