Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Boryszewa

data aktualizacji

8 listopada 2010 r.

Dyrektor departamentu emitentów UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Boryszew  SA w związku z ofertą publiczną akcji serii F oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii F, praw poboru akcji serii F oraz praw do akcji serii F (oferującym jest Dom Maklerski Capital Partners).