Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego 4fun Media

data aktualizacji

20 września 2010 r.

Dyrektor pionu nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny sporządzony przez:

• 4fun Media SA w związku z ofertą publiczną akcji serii D oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D i praw do akcji serii D (oferującym jest Dom Maklerski IDM).