Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie wyroku WSA dot. BOK

Data aktualizacji:

W dniu 10 listopada 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (VI SA/Wa 655/10) oddalił skargę na decyzję administracyjną KNF z dnia 26 listopada  2009 r. w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na utworzenie Banku Oszczędnościowo – Kredytowego SA (BOK)1.

Sąd administracyjny potwierdził legalność rozstrzygnięcia KNF, uznając, iż powołane przez nadzór finansowy podstawy negatywnego rozstrzygnięcia są przekonujące. W ustnych motywach wyroku WSA stwierdził, że słusznie KNF wskazała, iż nie zostało zapewnione wyposażenie BOK w fundusze własne, bo Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa nie posiada zdolności do wniesienia przypadającej na nią części kapitału założycielskiego BOK ze względu na ustawowe ograniczenia dysponowania środkami zgromadzonymi w funduszu stabilizacyjnym. Ponadto, WSA w ustnych motywach wyroku wskazał, że nadzór prawidłowo ustalił, iż założyciele BOK nie legitymują się rękojmią ostrożnego i stabilnego zarządzania tworzonym bankiem.

Odmowa wydania zezwolenia przez KNF była oparta na niespełnieniu przez wnioskodawców wymagań obowiązujących przy tworzeniu banków określonych w Prawie bankowym, a w szczególności na:

• braku legitymowania się przez założycieli BOK rękojmią ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem wynikającym z:
   - zastrzeżeń w zakresie poszanowania przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową regulacji prawnych oraz dotyczących gospodarki finansowej oraz nabywania znacznych pakietów akcji i udziałów instytucji finansowych,
   - zastrzeżeń dotyczących działalności osób zasiadających w organach założycieli BOK w radzie nadzorczej Wielkopolskiego Banku Rolniczego SA w Kaliszu,

• niezapewnieniu zgodnego z prawem wyposażenia banku w fundusze własne ze względu na ograniczone możliwości opłacenia przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową przypadającej na nią części kapitału założycielskiego banku.

 

1 Skargę do WSA złożyli założyciele BOK: Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych SA.


 

Do pobrania

Komunikat w sprawie wyroku WSA dot. BOK

plik .pdf, 75,3kB
Pobierz