Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie wyroków WSA dot. przeniesienia udziałów/akcji w zakładach ubezpieczeń należących do systemu SKOK

Data aktualizacji:

8 grudnia 2010 r.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) wyrokami z dnia 8 grudnia 2010 r. (syg. akt VI SA/Wa 2016/10VI oraz SA/Wa 1995/10) oddalił skargi Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej oraz SKOK Holding S.A.R.L. z Luksemburga na decyzje KNF umarzające postępowania w przedmiocie przeniesienia na SKOK Holding S.A.R.L. z Luksemburga udziałów w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK oraz akcji Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SKOK SA.

KNF, decyzjami z dnia 11 lipca 2008 r., umorzyła ww. postępowania z uwagi na to, że w toku postępowań doszło do nabycia udziałów/akcji z naruszeniem prawa, to jest przed upływem terminu 3 miesięcy, w którym KNF mogła zgłosić sprzeciw wobec zamiaru nabycia udziałów/akcji. Wobec faktu, że wskutek realizacji zamiaru nabycia nie było możliwości zgłoszenia sprzeciwu względem tego zamiaru, Komisja umorzyła postępowania jako bezprzedmiotowe, wskazując w uzasadnieniach na bezprawne działanie Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej oraz SKOK Holding S.A.R.L. z Luksemburga (przedwczesne przeniesienie własności udziałów/akcji) jako przyczynę bezprzedmiotowości.

Wyrokami z dnia 8 grudnia 2010 r. WSA w Warszawie potwierdził legalność działań KNF i prawidłowość wydanych decyzji.

Wyroki z dnia 8 grudnia 2010 r. wydane zostały w wyniku ponownego rozpatrywania spraw przez WSA w Warszawie. Pierwotnie WSA w Warszawie uchylił decyzje KNF, jednakże wskutek skarg kasacyjnych wniesionych przez organ nadzoru Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) uchylił pierwotnie wydane wyroki i przekazał sprawy do WSA celem ponownego rozpoznania.

 

Do pobrania

Komunikat w sprawie wyroków WSA dot. przeniesienia udziałów/akcji w zakładach ubezpieczeń należących do systemu SKOK

plik .pdf, 101kB
Pobierz