Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie ukarania TECHMEX SA za niewykonywanie obowiązków informacyjnych spółki publicznej

Data aktualizacji:

28 października 2010 r.

W dniu 28 października 2010 r. doręczono spółce Techmex SA w upadłości likwidacyjnej podjętą przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na posiedzeniu w dniu 27 października 2010 r. 1  decyzję o wykluczeniu z obrotu na rynku regulowanym, na okres 12 miesięcy, papierów wartościowych Techmex SA w upadłości likwidacyjnej za niedopełnienie obowiązków informacyjnych spółki publicznej, polegające na nieprzekazaniu do publicznej wiadomości informacji okresowych, tzn.:

• raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2009 r.,
• raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2009 r.,
• raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2010 r.,
• raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2010 r.

KNF nałożyła też na Techmex SA w upadłości likwidacyjnej karę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych za nieprzekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej o złożeniu przez syndyka masy upadłościowej zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa i powiadomieniu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w związku z brakiem prawdziwości i rzetelności danych finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych opublikowanych przez spółkę przed ogłoszeniem jej upadłości, polegającym w szczególności na kilkukrotnym zawyżeniu wyniku finansowego wskazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym przez zarząd spółki na dzień 30 września 2009 r. Ustalając wysokość kary pieniężnej, KNF wzięła pod uwagę sytuację finansową spółki.

Wykluczenie papierów wartościowych z obrotu, na okres 12 miesięcy, następuje po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja Komisji stanie się ewentualnie ostateczna.

Decyzja Komisji podjęta w pierwszej instancji nie jest ostateczna – spółce przysługuje prawo do złożenia do KNF, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku złożenia przez spółkę wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, KNF weźmie pod uwagę m.in. ewentualną poprawę w wykonywaniu przez spółkę obowiązków informacyjnych. Gdyby w drugiej instancji decyzja została utrzymana, stałaby się ona ostateczna w dniu doręczenia spółce decyzji Komisji podjętej w drugiej instancji. Z kolei w przypadku niezłożenia przez spółkę wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja KNF wydana w pierwszej instancji stałaby się ostateczna po upływie 14 dni od dnia jej doręczenia spółce. 

 


1 Wyniki głosowania KNF: 3 głosy za ukaraniem spółki (Pan Stanisław Kluza, Pan Dariusz Daniluk, Pan Witold Koziński), 1 głos wstrzymujący się (Pan Lesław Gajek).

Do pobrania

Komunikat w sprawie ukarania TECHMEX SA za niewykonywanie obowiązków informacyjnych spółki publicznej

plik .pdf, 184,8kB
Pobierz