Rejestr Pośredników Kredytowych - Dział II (pośrednicy kredytu konsumenckiego) - Komisja Nadzoru Finansowego

Pośrednictwo kredytowe

Rejestr Pośredników Kredytowych - Dział II (pośrednicy kredytu konsumenckiego)

Data aktualizacji:

Pośrednicy kredytowi w zakresie kredytu konsumenckiego nie są poddani nadzorowi sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Oznacza to w szczególności brak uprawnień KNF do żądania od tych podmiotów informacji i wyjaśnień oraz do kontrolowania ich działalności w zakresie zgodności z prawem, jak również dokonywania oceny spełniania przez nie wymagań przewidzianych przepisami prawa. W konsekwencji, wpis danego podmiotu do rejestru prowadzonego przez KNF nie powinien być interpretowany jako jakakolwiek forma zabezpieczenia czy zapewnienia ze strony organu nadzoru prawidłowości prowadzonej przez ten podmiot działalności, a w szczególności przestrzegania przez niego przepisów ustawy o kredycie konsumenckim. Wpis taki może być traktowany jedynie jako potwierdzenie spełniania przez dany podmiot, według stanu na dzień dokonania wpisu, niezbędnych do dokonania wpisu wymogów ustawowych oraz brak dostępnych KNF informacji co do zmian w tym zakresie. Szczegółowe informacje zawarte są w komunikacie UKNF w sprawie obowiązków i uprawnień KNF wynikających z ustawy o kredycie konsumenckim.