Zestawienie notyfikacji dotyczących działalności instytucji finansowych na terytorium RP poprzez oddział - Komisja Nadzoru Finansowego

Podmioty sektora bankowego

Zestawienie notyfikacji dotyczących działalności instytucji finansowych na terytorium RP poprzez oddział

UKNF prezentuje poniżej zestawienie notyfikacji pochodzących od właściwych władz nadzorczych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) dotyczących prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności poprzez oddział przez instytucje finansowe, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (dalej: Ustawy). 

Zgodnie z art. 48n Ustawy – odpowiadającym treści art. 34 Dyrektywy 2013/36/UE w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE – instytucja finansowa mająca siedzibę w państwie członkowskim, spełniająca warunki określone w art. 48h ust. 1 Ustawy, może prowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność poprzez oddział. Tryb składania notyfikacji uregulowany jest w art. 48l w związku z art. 48n Ustawy.

Zakres przedmiotowy notyfikacji oznaczono numerami, które odnoszą się do rodzajów działalności podlegających zasadzie wzajemnego uznawania określonych w:

– Załączniku I do Dyrektywy 2013/36/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi.  treść załącznika→

Loading...