Zestawienie notyfikacji dotyczących działalności transgranicznej krajowych instytucji finansowych na terytoriach państw należących do EOG

data aktualizacji

UKNF prezentuje poniżej zestawienie zawiadomień dotyczących prowadzenia działalności transgranicznej na terytoriach państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) przez instytucje finansowe – w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (dalej: Ustawy) – z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 48h ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (dalej: Ustawy) – odpowiadającym treści art. 34 Dyrektywy 2013/36/UE w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE – instytucja finansowa mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca warunki określone w art. 48h ust. 1 Ustawy, może prowadzić na terytorium państwa goszczącego działalność transgraniczną. Tryb składania notyfikacji uregulowany jest w art. 48h ust. 3 Ustawy.

Zakres przedmiotowy notyfikacji oznaczono numerami, które odnoszą się do rodzajów działalności podlegających zasadzie wzajemnego uznawania określonych w:

Załączniku I do Dyrektywy 2013/36/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi.  treść załącznika→


BRAK PODMIOTÓW