Zestawienie notyfikacji dotyczących działalności transgranicznej krajowych instytucji finansowych na terytoriach państw należących do EOG - Komisja Nadzoru Finansowego

Podmioty sektora bankowego

Zestawienie notyfikacji dotyczących działalności transgranicznej krajowych instytucji finansowych na terytoriach państw należących do EOG

Data aktualizacji:

UKNF prezentuje poniżej zestawienie zawiadomień dotyczących prowadzenia działalności transgranicznej na terytoriach państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) przez instytucje finansowe – w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (dalej: Ustawy) – z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 48h ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (dalej: Ustawy) – odpowiadającym treści art. 34 Dyrektywy 2013/36/UE w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE – instytucja finansowa mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca warunki określone w art. 48h ust. 1 Ustawy, może prowadzić na terytorium państwa goszczącego działalność transgraniczną. Tryb składania notyfikacji uregulowany jest w art. 48h ust. 3 Ustawy.

Zakres przedmiotowy notyfikacji oznaczono numerami, które odnoszą się do rodzajów działalności podlegających zasadzie wzajemnego uznawania określonych w:

Załączniku I do Dyrektywy 2013/36/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi.  treść załącznika→


BRAK PODMIOTÓW