Wykaz ubezpieczeniowych pośredników notyfikowanych - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Wykaz pośredników notyfikowanych w Polsce dostępny jest za pośrednictwem wyszukiwarki pod adresem https://wpn.knf.gov.pl 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przygotował wykaz notyfikowanych pośredników ubezpieczeniowych, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej* i prowadzących działalność na terenie RP. Dane w nim zawarte pochodzą z informacji przekazywanych przez właściwe organy rejestrowe państw członkowskich UE.

W celu wyszukania danych, należy wypełnić formularz elektroniczny, dokonując wyboru rodzaju podmiotu, którego dane mają być wyszukane. Wyszukanie danych możliwe jest po wpisaniu co najmniej jednej danej identyfikującej pośrednika spośród wskazanych w formularzu elektronicznym. Wpisanie każdej kolejnej danej umożliwia zawężenie wyszukiwania do konkretnego podmiotu.


______________________
* Ilekroć w ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń jest mowa o państwach członkowskich Unii Europejskiej, należy przez to rozumieć także państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym: Norwegia, Islandia, Lichtenstein.