Rejestr pośredników ubezpieczeniowych - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Rejestr pośredników ubezpieczeniowych dostępny jest pod adresem - https://rpu.knf.gov.pl/. Rejestr pośredników ubezpieczeniowych składa się z rejestru agentów i rejestru brokerów.

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń rejestr agentów jest jawny w zakresie aktualnych danych, o których mowa w art. art. 55 ust. 1-3 ustawy z wyłączeniem informacji o osobach fizycznych obejmujących numer PESEL, numer paszportu, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz miejsce zamieszkania, dotyczących agenta ubezpieczeniowego oraz osoby fizycznej wykonującej czynności agencyjne.

Na podstawie art. 52 ust. 8 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń rejestr brokerów jest jawny w zakresie aktualnych danych, o których mowa w art. 59 ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 1 ww. ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z wyłączeniem informacji o osobach fizycznych obejmujących numer PESEL, numer paszportu, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania.

Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych  oraz udostępniania informacji z tego rejestru dane, o których mowa w art. 52 ust. 4 i 8 ustawy, są udostępniane za pośrednictwem strony internetowej organu nadzoru, po wypełnieniu formularza elektronicznego. Formularz elektroniczny pozwala na wyszukiwanie w obu rejestrach danych, które są jawne zgodnie z wyżej przytoczonymi przepisami ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. 


W celu wyszukania danych, należy wypełnić formularz elektroniczny, dokonując wyboru rodzaju podmiotu, którego dane mają być wyszukane. Wyszukanie danych możliwe jest po wpisaniu co najmniej jednej danej identyfikującej pośrednika spośród wskazanych w formularzu elektronicznym. Wpisanie każdej kolejnej danej umożliwia zawężenie wyszukiwania do konkretnego podmiotu.