Kwartalna informacja o liczbie czynnych postępowań prospektowych

data aktualizacji

Liczba czynnych postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzenia prospektu w podziale na rodzaje papierów wartościowych
Prospekty wg rodzajów papierów wartościowychStan na dzień 30 czerwca 2023
Prospekty akcji – spółki nienotowane na rynku regulowanym4
Prospekty akcji – spółki notowane na rynku regulowanym2
Prospekty nieudziałowych papierów wartościowych*8
Prospekty certyfikatów inwestycyjnych – prospekty publicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych nienotowanych na rynku regulowanym 2
Prospekty certyfikatów inwestycyjnych – prospekty publicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych notowanych na rynku regulowanym 2
Razem
 18
* obligacje, listy zastawne, bankowe papiery wartościowe, giełdowe prawa pochodne