Rejestr podmiotów posiadających zezwolenie na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa*

Trwa wyszukiwanie

* Podmioty posiadające zezwolenie na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA, na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.