Przydatne adresy www

data aktualizacji


World Bank
(Bank Światowy)
www.worldbank.org

Bank for International Settlements BIS
(Bank Rozrachunków Międzynarodowych)
www.bis.org/index.htm

Organization for Economic Co-operation and Development OECD
(Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju)
www.oecd.org

International Monetary Fund IMF
(Międzynarodowy Fundusz Walutowy)
www.imf.org/external/index.htm

International Accounting Standards Committee IASC
(Międzynarodowy Komitet Standardów Rachunkowości)
www.iasb.org

Financial Stability Board FSB
(Rada Stabilności Finansowej)
www.financialstabilityboard.org

European Central Bank ECB
(Europejski Bank Centralny)
www.ecb.int/home/html/index.en.html

European Commission Internal Market and Services Directorate General EC DG MARKT
(Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego i Usług)
http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/index_en.htm 

International Association of Insurance Supervisors IAIS
(Międzynarodowe Stowarzyszenie Nadzorów Ubezpieczeniowych)
www.iaisweb.org

International Organisation of Pension Supervisors IOPS
(Międzynarodowe Organizacja Nadzorów Emerytalnych)
www.iopsweb.org

European Insurance and Occupational Pensions Authority EIOPA
(Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych)
https://eiopa.europa.eu

International Organization of Securities Commissions IOSCO
(Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych)
www.iosco.org

European Securities and Markets Authority ESMA
(Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych)
www.esma.europa.eu

Basel Committee on Banking Supervision BCBS
(Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego)
www.bis.org/bcbs

European Banking Authority EBA
(Europejski Urząd Nadzoru Bankowego)
www.eba.europa.eu

European Systemic Risk Board ESRB
(Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego)
www.esrb.europa.eu/home/html/index.en.html

Banking Supervisors from Central and Eastern Europe BSCEE
(Grupa Regionalnych Nadzorców Bankowych z Krajów Europy Środkowo-Wschodniej)
www.bscee.org 


Nadzory krajowe:

Lista urzędów nadzoru nad rynkiem kapitałowym, będących członkami IOSCO
https://www.iosco.org/about/?subsection=becoming_a_member

Lista urzędów nadzoru nad rynkiem kapitałowym, będących członkami ESMA
https://www.esma.europa.eu/about-esma/governance/board-supervisors-and-ncas

Lista urzędów nadzoru na rynkiem ubezpieczeniowym, będących członkami IAIS
http://iaisweb.org/index.cfm?event=getPage&nodeId=25189

Lista urzędów nadzoru na rynkiem emerytalnym, będących członkami IOPS
http://www.iopsweb.org/membership/iopsmembers.htm

Lista urzędów nadzoru na rynkiem ubezpieczeniowym i emerytalnym, będących członkami EIOPA
https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/organisation/board-of-supervisors

Lista urzędów nadzoru na rynkiem bankowym, będących członkami EBA 
http://eba.europa.eu/about-us/organisation/board-of-supervisors/members