Projekt współpracy rozwojowej nr 313/2017 „Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych i operacyjnych Narodowego Banku Ukrainy”

data aktualizacji

Powyższy projekt był realizowany przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) na rzecz Narodowego Banku Ukrainy - NBU.

Projektodawca: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF).

Beneficjent:

•    Ostateczny odbiorca pomocy:  Narodowy Bank Ukrainy – NBU (ang. National Bank of Ukraine)


Okres realizacji: maj - grudzień 2017 (realizacja misji eksperckich: sierpień – listopad 2017).

Wszystkie cele i rezultaty Projektu zostały pomyślnie osiągnięte.


Cel ogólny realizacji Projektu


Wzmocnienie zdolności kompetencyjnych i operacyjnych nadzorcy sektora bankowego Ukrainy oraz wsparcie wielowymiarowego rozwoju instytucjonalnego Narodowego Banku Ukrainy.

Ponadto, działania w Projekcie miały na celu przyczynienie się do zbliżenia Ukrainy z UE, co jest zgodne z Wieloletnim programem współpracy rozwojowej na lata 2016 – 2020 Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w zakresie wspierania aspiracji akcesyjnych i służenia przez polską administrację pomocą w transformacji politycznej i gospodarczej.


Cele bezpośrednie i efekty realizacji Projektu


Podwyższenie kompetencji 251 pracowników Narodowego Banku Ukrainy w ramach serii 6 warsztatów szkoleniowo-konsultacyjnych  przeprowadzonych przez ekspertów Urzędu KNF w Kijowie oraz jednej wizyty studyjnej w Warszawie
w polskim nadzorze.

Projekt stanowił wsparcie eksperckie polskiego nadzoru dla Ukrainy oraz odpowiedź na aktualne potrzeby sektora bankowego Ukrainy określone w ramach bilateralnych badań potrzeb szkoleniowych przeprowadzonych we współpracy z ukraińskim nadzorem.


Zakres Projektu

W ramach projektu wykonanych zostało 6 działań szkoleniowo-konsultacyjnych w Kijowie oraz 1 wizyta studyjna
w Warszawie w zakresie problematyki nadzoru nad sektorem bankowym tj. wdrażania Kluczowych Zasad Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego w ramach procedur prowadzenia inspekcji, II i III filara Unii Bankowej, ryzyka płynności w bankach, oceny kwalifikacji członków organów i osób pełniących kluczowe funkcje w banku, identyfikacji i nadzoru tzw. słabych banków i planów postępowania naprawczego oraz Badania i Oceny Nadzorczej. Wszystkie działania projektowe zostały pomyślnie wykonane, w okresie od sierpnia do listopada 2017 r.


Informacje o źródłach finansowania projektu współpracy rozwojowej 313/2017:

Projekt był finansowany w ramach programu Polska Pomoc 2017, którego dysponentem jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Całkowita wartość projektu: 200 000,00 PLN.


MATERIAŁY PROJEKTOWE

Publikacje wyrażają wyłącznie poglądy autora i nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Prawa autorskie i majątkowe do wszelkich materiałów i publikacji zamieszczonych w serwisie internetowym projektu współpracy rozwojowej 313/2017 są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Rozpowszechnianie, kopiowanie, powielanie, zwielokrotnianie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie, wyświetlanie, odtwarzanie, użyczenie, przeróbka materiałów w całości lub części jest zabronione.

Zawartość zamieszczonych w niniejszym serwisie internetowym materiałów i publikacji została opracowana przez pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Materiały projektowe mogą być wykorzystywane przez pracowników Narodowego Banku Ukrainy - NBU oraz innych upoważnionych organów administracji Ukrainy w sposób przewidziany w założeniach projektu współpracy rozwojowej 313/2017 „Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych i operacyjnych Narodowego Banku Ukrainy”.

Numer działania

Działanie
Termin realizacji
1.
Wdrażanie Kluczowych Zasad Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego związanych z procedurami prowadzenia inspekcji.
15-17 sierpień 2017
2.
Drugi i trzeci filar Unii Bankowej (BRRD, DGSD).
26-28 wrzesień 2017
3.
Ryzyko płynności w bankach.
30-31 październik 2017
4.
Ocena kwalifikacji członków organów i osób pełniących kluczowe funkcje w banku. Regulacje UE i ich wdrożenie w Polsce.
19-21 wrzesień 2017
5.
Organizacja i cele nadzoru bankowego w Polsce. Identyfikacja i nadzór „słabych” banków. Plan postępowania naprawczego.
6-8 listopad 2017
6.
Badanie i Ocena Nadzorcza – SREP – polskie doświadczenia.
28-30 listopad 2017
7
Wizyta studyjna przedstawicieli Narodowego Banku Ukrainy w Urzędzie KNF z zakresu problematyki prowadzenia działań inspekcyjnych oraz procesu licencjonowania.
21-22 listopad 2017

PROGRAM POLSKIEJ WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ

Przedstawione poniżej informacje opracowano na podstawie materiałów zawartych w portalu MSZ poświęconym polskiej pomocy rozwojowej: www.polskapomoc.gov.pl.

Współpraca rozwojowa to partnerskie współdziałanie pomiędzy krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się, organizacjami międzynarodowymi oraz instytucjami niepublicznymi (w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami), którego celem jest zniwelowanie różnic w poziomie rozwoju na świecie poprzez podniesienie jakości życia w krajach słabiej rozwiniętych. Celem współpracy rozwojowej jest redukcja i całkowita eliminacja ubóstwa na świecie.

Nadrzędnym celem polskiej współpracy rozwojowej jest tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju krajów partnerskich, w szczególności poprzez promocję i konsolidację demokracji, przestrzeganie praw człowieka oraz wsparcie budowy nowoczesnych i sprawnych instytucji państwowych, wspieranie trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, podejmowanie działań zmierzających do redukcji ubóstwa, poprawy stanu zdrowia i podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych ludności.

Specyfikę polskiego podejścia do zagadnień rozwojowych podkreśla głębokie przekonanie, wyniesione m.in. z okresu polskiej transformacji społeczno–gospodarczej, świadczące o tym, że niemożliwy jest rozwój i budowa zamożnego społeczeństwa bez demokratyzacji życia publicznego. Dlatego też polska współpraca rozwojowa skupia się m.in. na dwóch priorytetowych obszarach wsparcia: demokracji i prawach człowieka oraz dobrym rządzeniu oznaczającym w szczególności: rozwój regionalny, wzmocnienie kompetencji i zdolności administracji publicznej, wzmocnienie rządów prawa i zwalczanie korupcji; zbliżenie prawa i działań instytucji do standardów UE i międzynarodowych, dostęp do rzetelnej i obiektywnej informacji.

Założenia dotyczące polskiej współpracy rozwojowej zostały określone w Wieloletnim programie współpracy rozwojowej na lata 2016-2020 oraz w opracowywanych corocznie Planach współpracy rozwojowej na dany rok.*

W wyniku pozytywnej decyzji MSZ projekt współpracy rozwojowej Urzędu KNF nr 313/2017 „Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych i operacyjnych Narodowego Banku Ukrainy”, wpisujący się w ww. założenia, został zatwierdzony do sfinansowania w ramach Planu współpracy rozwojowej w 2017 r.*

* Szczegółowe informacje nt. polskiej współpracy rozwojowej i dokumentów programowych są dostępne na następującej stronie:  www.polskapomoc.gov.pl.


KONTAKT

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa

Joanna Lipowczan
Kierownik Projektu
Kierownik Zespołu ds. Międzynarodowych Projektów Pomocowych
Departament Współpracy Międzynarodowej

tel. (+48) 022 262 51 50
e-mail: joanna.lipowczan@knf.gov.pl
www.knf.gov.pl


LINKI

1.    Narodowy Bank Ukrainy – NBU (ang. National Bank of Ukraine) http://www.bank.gov.ua/
2.    Urząd Komisji Nadzoru Finansowego http://www.knf.gov.pl
3.    Portal programu polskiej pomocy rozwojowej MSZ RP http://www.polskapomoc.gov.pl