Petycje skierowane do UKNF

data aktualizacji

Archiwum petycji

 

Bieżące petycje


Lp. Data złożenia petycjiPodmiot wnoszący petycjęPodmiot w interesie którego wnoszona jest petycja Treść petycjiInformacje dotyczące petycjiSposób załatwienia petycji
93.10.08.2023__ brak__ brakpetycja z 10.08.2023
(plik PDF)
w toku
92.3.07.2023__ brak__ brakpetycja z 3.07.2023
(plik PDF)
w toku
91.31.01.2023__ brak__ brakpetycja z 31.01.2023
(plik PDF)
rozpatrzonaPetycja w części rozpatrzona negatywnie – problematyka dotycząca zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach, jest przedmiotem Rekomendacji, które stanowią zbiór oczekiwań nadzorczych dotyczących ostrożnego i stabilnego zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa. KNF nie posiada inicjatywy ustawodawczej w zakresie wdrożenia regulacji w kwestiach o których mowa w petycji. Natomiast w części rozpatrzona pozytywnie - problematyka bezpieczeństwa danych była i jest przedmiotem wystąpień Urzędu KNF kierowanych do nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego.
90.21.11.2022__ brak__ brakpetycja z 6.12.2022
(plik PDF)
rozpatrzonaPetycja rozpatrzona negatywnie - KNF nie posiada inicjatywy ustawodawczej w zakresie wdrożenia regulacji w kwestiach o których mowa w petycji.
89.20.08.2022__ brak__ brakpetycja z 20.08.2022
(plik PDF)
rozpatrzonaPetycja w części rozpatrzona pozytywnie – żądanie wezwania Banku do złożenia wyjaśnień zostało uwzględnione, pozostałe postulaty zawarte w petycji zostały rozpatrzone negatywnie ze względu na brak podstaw do ich spełnienia.
88.27.05.2022
__ brak__brakpetycja z 27.05.2022
(plik PDF)
rozpatrzonaPetycja rozpatrzona negatywnie – wskazane Spółki nie podlegają nadzorowi Komisji, w związku z czym nie jest możliwe podjęcie wnioskowanych czynności nadzorczych.

87.23.05.2022
Sebastian Chorąży__brakpetycja z 23.05.2022
(plik PDF)
rozpatrzonaPetycja w części rozpatrzona negatywnie - działania wobec podmiotów nadzorowanych prowadzone są z urzędu a nie na wniosek osób wnoszących zastrzeżenia do organu nadzoru, natomiast w części rozpatrzona pozytywnie - dokonano analizy sprawy pod kątem kompetencji KNF w zakresie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego.
86.07.04.2022
__brak__brakpetycja z 23.03.2022
(plik PDF)
pozostawiona bez rozpatrzeniaPetycja pozostaje bez rozpatrzenia zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach
85.30.09.2021
__brak__brakpetycja z 30.09.2021 
(plik PDF)
rozpatrzonaPetycja w części rozpatrzona pozytywnie – żądanie wezwania Banku do złożenia wyjaśnień zostało uwzględnione, ponieważ zarzuty w sprawie stosowania przez banki opłat o charakterze dyskryminacyjnym względem niebankowych dostawców usług płatniczych wymagały uzyskania wyjaśnień. Pozostałe postulaty zawarte w petycji zostały rozpatrzone negatywnie ze względu na brak podstaw do ich spełnienia.
84.13.08.2021
__brak__brakpetycja z 13.08.2021 
(plik PDF)
rozpatrzonaPetycja rozpatrzona negatywnie - działania prowadzone wobec nadzorowanych podmiotów prowadzone są z urzędu a nie na wniosek osób wnoszących zastrzeżenia do organu nadzoru.
83.20.05.2021
__brak__brakpetycja z 20.05.2021 (plik PDF)rozpatrzonaPetycja rozpatrzona negatywnie - działania prowadzone wobec nadzorowanych podmiotów prowadzone są z urzędu a nie na wniosek osób wnoszących zastrzeżenia do organu nadzoru.
82.22.03.2021__brak__brakpetycja z 22.03.2021 (plik PDF)rozpatrzonaPetycja rozpatrzona negatywnie - działania prowadzone wobec nadzorowanych podmiotów prowadzone są z urzędu a nie na wniosek osób wnoszących zastrzeżenia do organu nadzoru.
81.25.02.2021__brak__brakpetycja z 25.02.2021 (plik PDF)rozpatrzonaPetycja rozpatrzona negatywnie - działania prowadzone wobec nadzorowanych podmiotów prowadzone są z urzędu a nie na wniosek osób wnoszących zastrzeżenia do organu nadzoru.
80.13.01.2021__brak__brakpetycja z 13.01.2021 (plik PDF) 
rozpatrzona
dodatkowe informacje do petycji z dnia 13 stycznia 2021 (plik PDF)
odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi (plik PDF)
79.26.11.2020__brak__brakpetycja z 26.11.2020 (plik PDF)
rozpatrzonaPetycja rozpatrzona negatywnie - działania prowadzone wobec nadzorowanych podmiotów prowadzone są z urzędu a nie na wniosek osób wnoszących zastrzeżenia do organu nadzoru.
78.25.11.2020__brak__brakpetycja z 25.11.2020 (plik PDF)rozpatrzona
dodatkowe informacje do petycji z dnia 25 listopada 2020 (plik PDF)

odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi (plik PDF)
77.25.11.2020__brak__brakpetycja z 25.11.2020 (plik PDF)
rozpatrzona
dodatkowe informacje do petycji z dnia 25 listopada 2020 (plik PDF)

odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi (plik PDF)
76.02.11.2020__brak__brakpetycja z 05.11.2020 (plik PDF)rozpatrzonaPetycja rozpatrzona negatywnie - działania prowadzone wobec nadzorowanych podmiotów prowadzone są z urzędu a nie na wniosek osób wnoszących zastrzeżenia do organu nadzoru.
75.30.10.2020__brak__brakpetycja z 30.10.2020 (plik PDF)rozpatrzonaPetycja rozpatrzona negatywnie:
pkt 1, 3 i 4 - działania prowadzone wobec nadzorowanych podmiotów prowadzone są z urzędu a nie na wniosek osób wnoszących zastrzeżenia do organu nadzoru.
Pkt 2  - decyzja w przedmiotowej sprawie należy do Towarzystwa, jako podmiotu profesjonalnie zarządzającego funduszami inwestycyjnymi.
74.05.11.2020__brak__brakpetycja z 05.11.2020 (plik PDF)rozpatrzonaNegatywny w zakresie postulatu zawartego w pkt. 1 – organ nadzoru może wkraczać w działalność niezależnych i samodzielnych banków tylko w przypadkach wyraźnie określonych w przepisach ustaw, które wyznaczają zakres przedmiotowy i rodzaj środków nadzoru.
Negatywny w zakresie postulatu zawartego w pkt. 2 – art. 18a i nast. ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. 2020 poz. 180 t.j.) zawierają enumeratywnie wskazany (zamknięty) katalog przestępstw względem, których Przewodniczący KNF może wszcząć postępowanie wyjaśniające w sprawie naruszenia przepisów prawa w zakresie podlegającym nadzorowi KNF. Powyższe uprawnienie organu nadzoru ma charakter fakultatywny.
Negatywny w zakresie postulatu zawartego w pkt. 3 – wszczęcie postępowania polubownego następuje na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy.

73.26.10.2020__brak__brakpetycja z 26.10.2020 (plik PDF)rozpatrzona
dodatkowe informacje do petycji z dnia 26 października 2020 (plik PDF)

odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi (plik PDF)
72.14.10.2020__brak__brakpetycja z 14.10.2020 (plik PDF)rozpatrzona
dodatkowe informacje do petycji z dnia 14 października 2020 (plik PDF)
odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi (plik PDF)
71.14.09.2020__brak__brakpetycja z 14.09.2020 (plik PDF)rozpatrzonaNegatywny w zakresie postulatu zawartego w pkt. 1 - nadzór bankowy nie ma uprawnień do władczej ingerencji w przedmiot relacji wynikających z umowy pomiędzy bankiem, będącym samodzielnym przedsiębiorcą a jego klientami.
Negatywny w zakresie postulatu zawartego w pkt. 2 – z uwagi na fakt pozyskiwania przez organ nadzoru niezbędnych informacji w trybie określonym przepisami ustawy Prawo bankowe (art. 131 i nast.), sytuacja faktyczna nie w każdym przypadku wymaga przeprowadzenia postępowania na podstawie art. 18a i nast. ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. 2020 poz. 180 t.j.).
Negatywny w zakresie postulatu zawartego w pkt. 3 – wszczęcie postępowania polubownego następuje na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy.
70.24.04.2020__brak__brakpetycja z 24.04.2020 (plik PDF)rozpatrzonaPozytywny – dokonano analizy sprawy pod kątem kompetencji KNF. W części dotyczącej wywarcia wpływu na podmiot petycja została rozpatrzona negatywnie. KNF nie posiada uprawnień do władczej ingerencji w przedmiot relacji wynikających z umowy pomiędzy bankiem, będącym samodzielnym przedsiębiorcą, a jego klientami.
69.13.03.2020__brak__brakpetycja z 13.03.2020 (plik PDF)rozpatrzonaPetycja rozpatrzona pozytywnie – w przypadku spełnienia się przesłanek określonych w art. 17 i 18 ustawy z dn. 19 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Komisja rozważy celowość zastosowania sankcji określonych w tych przepisach.
68.01.04.2020__brak__brakpetycja z 1.04.2020 (plik PDF)rozpatrzonaPetycja rozpatrzona negatywnie - nie zachodzą przesłanki do realizacji pierwszego i drugiego żądania będącego przedmiotem petycji.
67.23.01.2020__brak__brakpetycja z 23.01.2020 (plik PDF)rozpatrzonaPetycja w części rozpatrzona pozytywnie – postulat zawarty w pkt. 1 petycji był przedmiotem analizy i działań Urzędu KNF. Postulat zawarty w punkcie 2 petycji został rozpatrzony negatywnie.
66.02.01.2020__brak__brakpetycja z 2.01.2020 (plik PDF)rozpatrzonaPozytywny - w przypadku spełnienia przesłanek określonych w art. 17 i 18 ustawy z dn. 19 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Komisja rozważy celowość zastosowania sankcji określonych w tych przepisach.
65.15.11.2019__brak__brakpetycja z 15.11.2019 (plik PDF)rozpatrzonaNegatywny - ponieważ nie jest możliwa realizacja żądań zawartych w petycji.
64.13.08.2019__brak__brakpetycja z 13.08.2019 (plik PDF)rozpatrzonaPozytywny – postulat zawarty w pkt. 1 petycji był już przedmiotem analizy i działań Urzędu KNF. Negatywny - postulat zawarty w punkcie 2 petycji z uwagi na brak kompetencji KNF.
63.24.06.2019__brak__brakpetycja z 24.06.2019 (plik PDF)rozpatrzonaPozytywny – zastosowano środki prawne określone w art. 144 w związku z art. 138 ustawy prawo bankowe.
62.19.06.2019__brak__brakpetycja z 19.06.2019 (plik PDF)rozpatrzonaNegatywny -  brak podstaw do spełnienia zgłoszonego postulatu.
61.20.05.2019__brak__brakpetycja z 20.05.2019 (plik PDF)rozpatrzonaNegatywny -  KNF nie dysponuje uprawnieniami do podjęcia oczekiwanej aktywności.
60.05.04.2019__brak__brakpetycja z 5.04.2019 (plik PDF)rozpatrzonaNegatywny - w pkt 1,3,4 wskazano, że wnioskowane w petycji działania wykraczają poza zakres kompetencji KNF wyznaczony wprost przez przepisy prawa. Pozytywny - w pkt 2 – Przewodniczący KNF dopuszcza możliwość zrealizowania postulatu na dalszym etapie postępowania sądowego”.
59.01.02.2019__brak__brakpetycja z 1.02.2019 (plik PDF)pozostawiona bez rozpatrzeniaPetycja pozostaje bez rozpatrzenia zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach.
58.31.01.2019__brak__brakpetycja z 31.01.2019 (plik PDF)rozpatrzonaNegatywny - działania prowadzone wobec nadzorowanych podmiotów prowadzone są z urzędu a nie na wniosek osób wnoszących zastrzeżenia do organu nadzoru.

Publikowanie przez Komisję Nadzoru Finansowego cyfrowych odwzorowań (skanów) petycji na stronie internetowej www.knf.gov.pl stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. poz. 1195).

Wyłączną odpowiedzialność za treść petycji ponosi podmiot wnoszący petycję.