Sprawozdawczość dotycząca działalności sprzedażowej firm inwestycyjnych oraz banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie – nowy wzór sprawozdania

data aktualizacji

Dom maklerski, biuro maklerskie, niebędąca biurem maklerskim wyodrębniona jednostka banku prowadząca działalność maklerską, bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie, oddział zagranicznej firmy inwestycyjnej oraz zagraniczna osoba prawna, przekazują Komisji Nadzoru Finansowego kwartalne sprawozdanie z działalności sprzedażowej.

1 czerwca 2022 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze (Dz. U. z 2021 r., poz. 2315) („Rozporządzenie”). 

Załącznik nr 10 Rozporządzenia określa nowy wzór kwartalnego sprawozdania z działalności sprzedażowej. 

Sprawozdanie powinno zostać sporządzone za każdy kwartał roku kalendarzowego, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale objętym sprawozdaniem. Pierwsze sprawozdanie w zmienionym zakresie, które będzie obejmowało dane za II kw. 2022 r., należy przekazać do 20 lipca 2022 r. 

W celu umożliwienia sprawnej i terminowej realizacji ww. obowiązku udostępniamy: