Biura usług płatniczych - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na biurach usług płatniczych spoczywa ustawowy obowiązek wniesienia wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru.

Terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat określa rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych

Do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego zostaje opublikowany Komunikat Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości stawki obowiązującej w danym roku oraz wysokości kosztów nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym.

Wraz z dokonaniem wpłaty podmiot nadzorowany zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości należnej wpłaty od biura usług płatniczych na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy (jej zawartość informacyjną określa załącznik do rozporządzenia). 

Termin płatności: do 31 maja danego roku
Termin złożenia deklaracji: 10 dni od dnia upływu terminu uiszczenia wpłaty

Kwotą stanowiącą podstawę obliczenia należnej wpłaty za dany rok kalendarzowy, w przypadku biur usług płatniczych, jest całkowita kwota transakcji płatniczych wykonanych przez biuro usług płatniczych, w tym przez jego agentów, w poprzednim roku kalendarzowym.
Wysokość wpłaty należnej za dany rok oblicza się jako iloczyn podstawy i stawki ogłoszonej w komunikacie. 

Deklaracja o wysokości należnej wpłaty od biura usług płatniczych na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy jest składana w postaci dokumentu elektronicznego przez system eDeklaracje dostępny pod adresem: https://e-deklaracje.knf.gov.pl/.

Wszelkie informacje dotyczące systemu eDeklaracje można znaleźć na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/eDeklaracje

Wpłata na pokrycie kosztów nadzoru ma charakter publicznoprawny, a tym samym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie wystawia z tytułu jej uiszczenia faktur VAT czy rachunków. 

Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należy dokonywać na indywidualne rachunki wygenerowane przez UKNF dla każdego podmiotu.

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów: 22 262 41 65, 22 262 52 70 lub na adres e-mail: oplaty@knf.gov.pl

Podstawa prawna: