Grupa V – spółki publiczne o których mowa w art. 94a ust. 1 ustawy o ofercie publicznej - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podmiotach rynku kapitałowego należących do grupy V, w skład której wchodzą spółki publiczne, o których mowa w art. 94a ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, spoczywa ustawowy obowiązek wniesienia opłaty na pokrycie kosztów nadzoru.

Spółka publiczna, której akcje dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym, w przypadku gdy Rzeczpospolita Polska jest dla tej spółki państwem macierzystym lub której akcje wprowadzone są do alternatywnego systemu obrotu w przypadku, gdy Rzeczpospolita Polska jest siedzibą tej spółki, zaliczona jest do grupy V podmiotów rynku kapitałowego.

Do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego podaje do publicznej wiadomości, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego.

Terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania opłaty oraz grupy podmiotów zobowiązanych do jej uiszczenia określa rozporządzenie w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym. 

Wraz z uiszczeniem opłaty podmiot nadzorowany zobowiązany jest złożyć deklarację o opłacie rocznej wniesionej na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym (jej zawartość informacyjną określa załącznik do rozporządzenia).

Termin płatności: do 30 września danego roku 

Termin złożenia deklaracji: 10 dni od dnia upływu terminu uiszczenia opłaty 

Opłatę roczną należną od podmiotu w danej grupie oblicza się jako iloczyn określonej w ustawie podstawy obliczenia opłaty rocznej, należnej od danego podmiotu, i stawki SGn dla grupy, do której przypisany jest dany podmiot, opublikowanej w Komunikacie Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w danym roku. Kwota opłaty dokonanej na rachunek UKNF powinna uwzględniać minimalną i maksymalną wysokość określoną w ustawie.

Kwotą stanowiącą podstawę obliczenia należnej opłaty za dany rok kalendarzowy w przypadku spółki publicznej jest kapitał własny wykazany w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym tej spółki opublikowanym lub przekazanym do publicznej wiadomości na podstawie przepisów ustawy (art. 94a ustawy o ofercie publicznej). Opłata stanowi nie więcej niż równowartość w złotych 30 000 euro i nie mniej niż równowartość w złotych 1 500 euro.

Równowartość w złotych należnej opłaty oblicza się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym powstało zobowiązanie.

Deklaracja  o opłacie rocznej za dany rok kalendarzowy jest składana w postaci dokumentu elektronicznego przez system e-Deklaracje dostępny pod adresem: 

https://e-deklaracje.knf.gov.pl/

Wszelkie informacje dotyczące systemu e-Deklaracje można znaleźć na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/eDeklaracje.

Wpłaty i opłaty na pokrycie kosztów nadzoru mają charakter publicznoprawny, a tym samym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie wystawia z tytułu ich uiszczenia faktur VAT czy rachunków. 

Wpłat i opłat na pokrycie kosztów nadzoru należy dokonywać na indywidualne rachunki wygenerowane przez UKNF dla każdego podmiotu.

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: (22) 262 52 70, (22) 262 50 21 lub na adres e-mail: oplaty@knf.gov.pl.

Podstawa prawna: