Powszechne towarzystwa emerytalne

data aktualizacji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na powszechnych towarzystwach emerytalnych (PTE) spoczywa ustawowy obowiązek wniesienia wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru (kosztów nadzoru nad rynkiem emerytalnym).

Terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłaty określa rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością w zakresie funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych

Należna od PTE wpłata na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem emerytalnym wnoszona jest w dwóch częściach.

Do dnia 15 listopada każdego roku kalendarzowego publikowany jest Komunikat Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego stanowiący podstawę obliczenia pierwszej części należnej wpłaty.

Wraz z dokonaniem pierwszej części należnej wpłaty podmiot nadzorowany zobowiązany jest złożyć deklarację powszechnego towarzystwa emerytalnego o wysokości pierwszej części wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru emerytalnego (jej zawartość informacyjną określa Załącznik nr 1 do rozporządzenia).

Termin płatności pierwszej części należnej wpłaty: do 15 grudnia danego roku

Termin złożenia deklaracji o wysokości pierwszej części wpłaty: 7 dni od dnia upływu terminu uiszczenia wpłaty

Wysokość pierwszej części należnej wpłaty oblicza się jako iloczyn średniej wartości aktywów otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez dane PTE, za pierwsze dziesięć miesięcy danego roku kalendarzowego, obliczonej na podstawie wartości aktywów otwartego funduszu emerytalnego, ustalanej na ostatni dzień roboczy każdego z dziesięciu miesięcy danego roku kalendarzowego oraz stawki S10M opublikowanej w Komunikacie.

Do dnia 15 lutego następnego roku kalendarzowego publikowany jest Komunikat Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego stanowiący podstawę obliczenia kwoty należnej wpłaty (w tym drugiej części należnej wpłaty).

Wraz z dokonaniem drugiej części należnej wpłaty podmiot nadzorowany zobowiązany jest złożyć deklarację powszechnego towarzystwa emerytalnego o wysokości drugiej części wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru emerytalnego (jej zawartość informacyjną określa Załącznik nr 2 do rozporządzenia).

Termin płatności drugiej części należnej wpłaty: do 15 marca danego roku 

Termin złożenia deklaracji o wysokości drugiej części wpłaty: 10 dni od dnia upływu terminu uiszczenia wpłaty

Wysokość drugiej części należnej wpłaty oblicza się jako różnicę iloczynu średniej wartości aktywów otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez dane PTE za dany rok kalendarzowy i stawki S12M opublikowanej w Komunikacie oraz wysokości pierwszej części należnej wpłaty.

Do sporządzenia deklaracji służy formularz dostępny na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: https://erup.knf.gov.pl/Inputadvpte/faces/faces/dataPreEditadvpte.xhtml

Wypełnioną i podpisaną podpisem kwalifikowanym lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP deklarację należy przesłać elektronicznie lub poprzez serwis epuap.gov.pl, wybierając jako odbiorcę Komisję Nadzoru Finansowego.

Wpłata na pokrycie kosztów nadzoru ma charakter publicznoprawny, w związku z czym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie wystawia z tytułu jej uiszczenia faktur VAT czy rachunków. 

Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należy dokonywać na indywidualne rachunki, wygenerowane przez UKNF dla każdego podmiotu.

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: (22) 262 41 98 lub na adres mailowy: oplaty@knf.gov.pl.

Podstawa prawna: