Publiczne konsultacje - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Projekt nowelizacji Rekomendacji A dotyczącej zarządzania przez banki ryzykiem związanym z działalnością na instrumentach pochodnych, która zastąpi obecnie obowiązującą Rekomendację A z 2010 r.

W ramach kolejnej rundy konsultacji projekt został przekazany do Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Związku Banków Polskich, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.

Konsultacje trwają do 5 sierpnia 2022 r.

W ramach konsultacji publicznych zapraszamy do zapoznania się z projektem oraz zgłaszania uwag na adres:drr@knf.gov.pl

_________________________

Projekt nowelizacji Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance, która zastąpi obecnie obowiązującą Rekomendację U z 2014 r.

Projekt został przekazany do konsultacji do Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Biura Rzecznika Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Związku Banków Polskich, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz wybranych firm audytorskich.

Konsultacje publiczne trwają do 29 lipca 2022 r.

W ramach konsultacji publicznych zapraszamy do zapoznania się z projektem oraz zgłaszania uwag na adres:drr@knf.gov.pl 

_________________________

Projekt nowelizacji Rekomendacji J dotyczącej zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o rynku nieruchomości, która zastąpi obecnie obowiązującą Rekomendację J z 2012 r.

Projekt został przekazany do konsultacji do Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Związku Banków Polskich, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych oraz wybranych firm audytorskich.

Konsultacje publiczne trwają do 15 lipca 2022 r.

W ramach konsultacji publicznych zapraszamy do zapoznania się z projektem oraz zgłaszania uwag na adres drr@knf.gov.pl

_________________________

Projekt Rekomendacji dla zakładów ubezpieczeń dotyczących oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym, które zastąpią obecnie obowiązujące Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (Dz. Urz. KNF z 2016 r. poz. 10). 

Projekt podlega konsultacjom ze wskazanymi podmiotami i instytucjami:

  1. krajowymi zakładami ubezpieczeń wykonującymi działalność w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w grupie 3 działu I załącznika do udur1
  2. zagranicznymi zakładami ubezpieczeń, które do dnia 31 grudnia 2021 r. zadeklarowały zamiar oferowania, sprzedaży i dystrybucji ubezpieczeń, o których mowa w grupie 3 działu I załącznika do udur, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 1 stycznia 2022 r.
  3. Polską Izbą Ubezpieczeń
  4. Rzecznikiem Finansowym
  5. Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  6. Polskim Stowarzyszeniem Aktuariuszy

W konsultacjach mogą wziąć udział także inne zainteresowane podmioty.

Konsultacje będą trwały do 16 września 2022 r.

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem Rekomendacji oraz zgłaszania uwag:

  • pisemnie na adres: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. poczt. 419
  • elektronicznie na adres: dzd@knf.gov.pl  
1ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1130 z późn.zm.), zwana „udur”