Zatwierdzanie zmian statutu - zakończenie postępowania - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Po zakończonej analizie merytorycznej oraz zebraniu wymaganego materiału dowodowego w sprawie, Wnioskodawca jest informowany o przysługujących mu uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 kpa, w tym iż przed wydaniem decyzji umożliwia się Stronie wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wydanie decyzji administracyjnej.

Po zakończeniu wszystkich czynności w toku postępowania administracyjnego, organ nadzoru wydaje decyzję zatwierdzającą lub odmawiającą zatwierdzenia zmian statutu krajowego zakładu ubezpieczeń.

Doręczenie decyzji.

Decyzję doręcza się stronie w jeden z następujących sposobów:

  1. listownie, za potwierdzeniem odbioru,
  2. na życzenie strony decyzja jest odbierana osobiście przez przedstawiciela strony, który posiada pełnomocnictwo do jej odbioru. Pełnomocnictwo do odbioru decyzji zostaje złożone w aktach sprawy. Przedstawiciel strony potwierdza odbiór decyzji na piśmie, składając stosowne oświadczenia, opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
  3. elektronicznie za pośrednictwem EPUAP jeżeli wniosek był składany w tej formie.