Zezwolenie – zakończenie postępowania - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Po zakończonej analizie merytorycznej oraz zebraniu wymaganego materiału dowodowego w sprawie, Wnioskodawca jest informowany o przysługujących mu uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 kpa, w tym iż przed wydaniem decyzji umożliwia się Stronie wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wydanie decyzji administracyjnej

Po zakończeniu wszystkich czynności w toku postępowania administracyjnego, organ nadzoru wydaje decyzję zatwierdzającą lub odmawiającą wydania zezwolenia.

Przesłanki odmowy wydania zezwolenia są następujące:

Zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej lub działalności reasekuracyjnej nie może być wydane, jeżeli:

 1. wniosek o wydanie zezwolenia i dołączone do niego dokumenty nie spełniają wymagań określonych w ustawie;
 2. w skład zarządu lub rady nadzorczej krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji wchodzą osoby, które nie spełniają wymagań określonych w ustawie;
 3. osoby proponowane na osoby nadzorujące w krajowym zakładzie ubezpieczeń lub krajowym zakładzie reasekuracji inne kluczowe funkcje nie spełniają wymagań określonych w ustawie;
 4. założyciele byli skazani za umyślne przestępstwo prawomocnym wyrokiem sądu;
 5. założyciele nie dają rękojmi prowadzenia spraw krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji w sposób należycie zabezpieczający interesy ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia lub umów ubezpieczenia podlegających reasekuracji oraz cedentów;
 6. podmiot obejmujący lub posiadający, bezpośrednio lub pośrednio, akcje lub prawa z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji w liczbie zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie odpowiednio jednej dziesiątej, jednej piątej, jednej trzeciej, jednej drugiej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym lub podmiot, który jest lub będzie, bezpośrednio lub pośrednio, jednostką dominującą zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji w sposób inny niż przez objęcie lub posiadanie akcji lub praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji w liczbie zapewniającej większość ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, lub podmiot działający w porozumieniu, o którym mowa w art. 82 ust. 7, nie daje rękojmi prowadzenia spraw krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji w sposób należycie zabezpieczający interesy ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia lub umów ubezpieczenia podlegających reasekuracji oraz cedentów;
 7. założyciele nie udowodnią posiadania środków finansowych w wysokości równej co najmniej funduszowi organizacyjnemu i ustalonym w planie działalności wartościom emisji akcji (udziałów) krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji;
 8. założyciele nie udowodnią posiadania dopuszczonych podstawowych środków własnych na pokrycie minimalnego wymogu kapitałowego w wysokości równej co najmniej nieprzekraczalnemu dolnemu progowi minimalnego wymogu kapitałowego, o którym mowa w art. 272 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
 9. założyciele posługują się wartościami majątkowymi pochodzącymi z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub mogącymi mieć związek z finansowaniem terroryzmu;
 10. plan działalności krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji nie zapewnia zdolności krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji do wykonywania zobowiązań;
 11. bliskie powiązania między zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji i inną osobą fizyczną lub prawną stanowiłyby dla organu nadzoru przeszkodę w sprawowaniu nadzoru;
 12. przepisy obowiązujące w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej, a także trudności w stosowaniu tych przepisów, mające zastosowanie do osoby fizycznej lub prawnej, z którą zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji posiada bliskie powiązania, stanowiłyby dla organu nadzoru przeszkodę w sprawowaniu nadzoru.

Decyzja zezwalająca na prowadzenie prowadzenie działalności ubezpieczeniowej przez krajowy zakład ubezpieczeń zawiera:

 • Zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej jest wydawane w zakresie jednej lub więcej grup ubezpieczeń, o których mowa w załączniku do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
 • Zezwolenie można uzyskać na całą grupę, chyba że wnioskodawcy występują jedynie o niektóre rodzaje ryzyka należące do danej grupy ubezpieczeń.

W zezwoleniu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wskazuje się:

 1. nazwę lub firmę, siedzibę i adres krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji;
 2. zasięg terytorialny i rzeczowy zakres działalności krajowego zakładu ubezpieczeń lub rzeczowy zakres działalności krajowego zakładu reasekuracji;
 3. wysokość kapitału zakładowego;
 4. założycieli;
 5. formę organizacyjną działalności krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji;
 6. imiona i nazwiska osób przewidzianych na członków pierwszego zarządu;
 7. imiona i nazwiska osób przewidzianych na członków rady nadzorczej.

Doręczenie decyzji.

Decyzję doręcza się stronie w jeden z następujących sposobów:

 1. listownie, za potwierdzeniem odbioru,
 2. odbiór osobisty lub przez przedstawiciela strony, który posiada pełnomocnictwo do jej odbioru. Pełnomocnictwo do odbioru decyzji zostaje złożone w aktach sprawy. Przedstawiciel strony potwierdza odbiór decyzji na piśmie, składając stosowne oświadczenia, opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
 3. elektronicznie za pośrednictwem EPUAP jeżeli wniosek był składany w tej formie.