Zatwierdzanie zmian statutu – złożenie wniosku - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Podstawa prawna: art. 79 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (w przypadku krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji działającego w formie spółki akcyjnej), art. 107 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (w przypadku zakładu ubezpieczeń działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych).

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie zatwierdzenia statutu lub zmiany statutu zakładu ubezpieczeń wnoszony jest do Komisji Nadzoru Finansowego pisemnie lub drogą elektroniczną (EPUAP).

Wniosek o zatwierdzenie zmian/zmiany statutu krajowego zakładu ubezpieczeń (podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji) wraz z załącznikami można złożyć w formie pisemnej w godz. 8:15-17:00 w kancelarii KNF:

Adres siedziby Urzędu:
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa

Adres korespondencyjny Urzędu:
ul. Piękna 20  
skr. poczt. 419
00-549 Warszawa

Adres kancelarii Urzędu:
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa

Wniosek o zatwierdzenie statutu lub zmiany statutu zakładu ubezpieczeń, powinien być podpisany przez osoby uprawnione do jego reprezentowania.

Terminy

  • Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdza statut lub zmianę statutu krajowego zakładu ubezpieczeń w terminie 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
  • W przypadku nie załatwienia sprawy w terminie określonym w ust. 1, zawiadamia się o tym stronę i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy.