Zezwolenie - złożenie wniosku

data aktualizacji

Wniosek składany jest w formie pisemnej. W tym celu wykorzystać można formularz wniosku dostępny tutaj. Wraz z wnioskiem o zezwolenie na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej, stosownie do art. 61 ustawy o usługach płatniczych  należy złożyć dokumenty i informacje według poniższego wykazu:

 1. aktualna informacja o numerze wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;
 2. statut, akt założycielski albo umowa spółki;
 3. wykaz usług płatniczych, które krajowa instytucja płatnicza zamierza świadczyć;
 4. program działalności i plan finansowy na okres co najmniej trzyletni (do tego okresu nie wlicza się roku, w którym wniosek został złożony);
 5. dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych przeznaczonych na fundusze własne;
 6. opis systemu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, w którego skład wchodzą:
  1. rozwiązania organizacyjne:
   1. struktura organizacyjna i procedury podejmowania decyzji obejmujące pełny zakres prowadzonej działalności,
   2. zasady i procedury wypełniania obowiązków instytucji obowiązanych w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  2. zasady zarządzania ryzykiem:
   1. zasady szacowania ryzyka, w szczególności ryzyka utraty płynności w przypadku udzielania kredytu płatniczego lub w przypadku prowadzenia innej działalności gospodarczej oprócz świadczenia usług płatniczych,
   2. procedury identyfikacji ryzyka, jego pomiaru, szacowania, monitorowania oraz informowania o ryzyku, a także procedury ograniczania ryzyka;
  3. kontrola wewnętrzna obejmująca:
   1. audyt wewnętrzny,
   2. badanie zgodności prowadzonej działalności z UUP, przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz regulacjami wewnętrznymi,

   (przy czym powinna ona w szczególności zawierać procedury kontroli wykonywania transakcji płatniczych, a także kontroli działalności agentów krajowej instytucji płatniczej oraz podmiotów, którym powierzono wykonywanie niektórych czynności operacyjnych)

  4. opis:
   1. zasad postępowania ze środkami pieniężnymi przyjmowanymi od użytkowników w celu wykonania transakcji płatniczych zgodnie z art. 78 ustawy o usługach płatniczych,
   2. procedur rozpatrywania skarg użytkowników,
   3. systemu komunikacji wewnętrznej, który powinien uwzględniać rozwiązania organizacyjne, o których mowa w punkcie a) powyżej;
 7. dane pozwalające na ustalenie tożsamości osób zarządzających oraz osób, które bezpośrednio lub pośrednio posiadają znaczny pakiet akcji lub udziałów w spółce lub spółdzielni zamierzającej wykonywać usługi płatnicze, ze wskazaniem wielkości należącego do nich pakietu akcji lub udziałów;
 8. dokumenty i informacje pozwalające na ocenę, czy wnioskodawca i osoby zarządzające oraz osoby, które bezpośrednio lub pośrednio posiadają znaczny pakiet akcji lub udziałów w spółce/spółdzielni, zamierzającej wykonywać usługi płatnicze) dają rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania instytucją płatniczą, w szczególności:
  1. dokumenty pozwalające na ocenę, czy osoby zarządzające posiadają wykształcenie i doświadczenie zawodowe niezbędne do zarządzania działalnością w zakresie świadczenia usług płatniczych,
  2. informacje dotyczące skazania za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, postępowań warunkowo umorzonych oraz zakończonych ukaraniem postępowań dyscyplinarnych, jak również innych zakończonych postępowań administracyjnych i cywilnych, dotyczących wnioskodawcy lub osób zarządzających oraz osoby, które bezpośrednio lub pośrednio posiadają znaczny pakiet akcji lub udziałów w spółce/spółdzielni, zamierzającej wykonywać usługi płatnicze;
  3. informacje o toczących się postępowaniach karnych w sprawach o przestępstwo umyślne, z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego, postępowaniach w sprawie o przestępstwo skarbowe, jak również o toczących się postępowaniach administracyjnych, dyscyplinarnych i cywilnych – prowadzonych przeciwko osobom zarządzającym oraz osobom, które bezpośrednio lub pośrednio posiadają znaczny pakiet akcji lub udziałów w spółce/spółdzielni, zamierzającej wykonywać usługi płatnicze lub związanych z działalnością tych osób albo wnioskodawcy;
 9. dane pozwalające na ustalenie tożsamości biegłych rewidentów i innych podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
W toku postępowania KNF może żądać także uzupełniających informacji lub dokumentów niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy. 

Szczegółowy zakres informacji oraz rodzaj i forma dokumentów dołączanych do wniosku zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 listopada 2020 r.

Wniosek o zezwolenie dla krajowej instytucji płatniczej (podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji) wraz z załącznikami powinien być złożony w formie pisemnej w czynnym w godz. 8:15-16:00 biurze podawczym KNF:

Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa

lub należy wysłać na adres:

Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa
skr. poczt. 419

Informacje na temat następnego etapu procedury uzyskania zezwolenia znaleźć można tutaj.