Zezwolenie – rozpatrywanie wniosku

data aktualizacji

 1. Analiza formalna i merytoryczna wniosku

  Na wstępnym etapie rozpatrywania wniosku dokonywana jest analiza wniosku pod kątem kompletności i spełnienia wymogów formalnych (np. czy wniosek jest podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy). W przypadku braków w tym zakresie, KNF wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

  W kolejnym etapie, w ramach prowadzonego przez KNF postępowania administracyjnego, dokonywana jest analiza merytoryczna wniosku. W przypadku stwierdzenia takiej konieczności, do wnioskodawcy przesyłane jest pismo z uwagami z prośbą o dokonanie stosownych zmian i uzupełnień dokumentacji złożonej wraz z wnioskiem.

 2. Czas rozpatrywania wniosku

  KNF wydaje decyzję w przedmiocie zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku lub jego uzupełnienia. Oznacza to, że termin 3 miesięcy liczony jest od dnia, kiedy wpłynął do KNF kompletny wniosek (ewentualnie ostatni dokument uzupełniający wniosek w taki sposób, że wniosek należy uznać za kompletny), czyli termin rozpatrzenia sprawy wydłuża się o czas niezbędny do uzupełnienia dokumentacji/informacji załączonej do wniosku.

  Przed wydaniem przez KNF decyzji w przedmiocie zezwolenia obejmującego świadczenie usługi acquiringu konieczne jest uzyskanie opinii wydanej przez Prezesa NBP w zakresie zgodności z prawem oraz zapewnienia bezpieczeństwa i sprawności świadczenia tej usługi płatniczej, co wpływa na długość prowadzonego postępowania.

  W celu ułatwienia przygotowania informacji na potrzeby postępowania prowadzonego przez Prezesa NBP, na stronie internetowej NBP udostępniona została następująca ankieta, dostępna tutaj.

 3. Obowiązki wnioskodawcy związane z aktualizacją informacji i dokumentów załączonych do wniosku

  Wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić KNF o każdej zmianie mającej wpływ na aktualność informacji i dokumentów dołączonych do wniosku. Oznacza to, że w przypadku zmiany informacji i dokumentów dołączonych do wniosku, to na wnioskodawcy spoczywa obowiązek ich przekazania do KNF, bez uprzedniego wezwania.

  Informacje na temat następnego etapu procedury uzyskania zezwolenia znaleźć można tutaj.