Zezwolenie - przed złożeniem wniosku - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Postępowanie licencyjne w sprawie uzyskania zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze Krajowej instytucji płatniczej (KIP) jest procesem, który regulują przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych i akty wykonawcze do tej ustawy (np. rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej) oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

Przed podjęciem decyzji o złożeniu do KNF wniosku w sprawie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze KIP należy zapoznać się z ogólnymi informacjami dotyczącymi rynku usług płatniczych, wymogami formalnymi dotyczącymi wniosku i załączników do wniosku oraz z warunkami, jakie muszą być spełnione do prowadzenia działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej

Formularz wniosku KIP, zawierający szczegółowe informacje na temat wymogów formalnych wniosku oraz wskazówki dotyczące przygotowania niektórych dokumentów i informacji można znaleźć tutaj

Zakres usług płatniczych, do których świadczenia KIP będzie uprawniona, jest wskazany w zezwoleniu. W przypadku zamiaru świadczenia innych usług płatniczych, niezbędna jest zmiana zezwolenia.