Opłaty i koszty

data aktualizacji

 1. Opłata za zezwolenie i zmianę wpisu do rejestru

  Wydanie zezwolenia na świadczenie usług w charakterze krajowej instytucji płatniczej podlega opłacie w wysokości równowartości w walucie polskiej kwoty 1 250 euro (z zastosowaniem kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wydania zezwolenia na rachunek wskazany w wezwaniu KNF do uiszczenia tej opłaty).

  Natomiast zmiana zezwolenia na świadczenie usług w charakterze krajowej instytucji płatniczej podlega opłacie w wysokości równowartości w walucie polskiej kwoty 400 euro (z zastosowaniem kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wydania decyzji w sprawie zmiany zezwolenia na rachunek wskazany w wezwaniu KNF do uiszczenia tej opłaty).

  Opłata nie jest pobierana, gdy zmiana zezwolenia polega wyłącznie na ograniczeniu rodzaju usług płatniczych, do których świadczenia jest uprawniona instytucja płatnicza.

  Dokonanie wpisu do rejestru krajowej instytucji płatniczej nie podlega dodatkowej opłacie.

  Natomiast opłacie w wysokości 400 euro (z zastosowaniem kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu dokonania przez KNF wpisu, na rachunek wskazany w wezwaniu KNF skierowanym do wnioskodawcy po dokonaniu wpisu) podlega zmiana wpisu do rejestru dotycząca krajowej instytucji płatniczej, np. zmiana nazwy, siedziby, dodania i wykreślenia oddziału, agenta, dodania informacji o prowadzeniu działalności na terytorium innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przy czym opłata nie jest uzależniona od ilości zmian, a podstawą jej uiszczenia są zmiany objęte jednym wnioskiem o wpis/zmianę wpisu w rejestrze.

  Wskazane wyżej opłaty należy wnosić w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia przez KNF o dokonaniu wpisu do rejestru, na wskazany w tym zawiadomieniu rachunek bankowy.

 2. Koszty nadzoru

  Zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 2003, z 2018 r. poz. 62, poz. 650) krajowe instytucje płatnicze są obowiązane do wnoszenia wpłat na pokrycie kosztów nadzoru.

  W dniu 1 stycznia 2018 r. w życie weszło nowe brzmienie (ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1997) wyżej powołanego art. 113 ustawy, zgodnie z którym przebudowie ulega dotychczasowy system ustalania i rozliczania wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad krajowymi instytucjami płatniczymi.

  Art. 115 ustawy o usługach płatniczych stanowi, iż Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat na pokrycie kosztów nadzoru, o których mowa w art. 113 ust. 1, a także sposób i terminy rozliczenia należności z tytułu tych wpłat.

  Rozporządzenie powyższe nie zostało jeszcze ogłoszone i znajduje się obecnie w ostatniej fazie procesu legislacyjnego.

  Projekt powyższy znosi dotychczas obowiązującą zasadę dokonywania przez krajowe instytucje płatnicze wpłat na pokrycie kosztów nadzoru w formie zaliczek za kolejne półrocza roku, w którym instytucje te prowadzą działalność.

  W związku z powyższym Komisja Nadzoru Finansowego uprzejmie informuje, iż:

  1.    Do rozliczenia kosztów nadzoru przez krajową instytucję płatniczą za 2017 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
  2.    Krajowe instytucje płatnicze nie są zobowiązane do uiszczania zaliczek za pierwsze i drugie półrocze 2018 r.


  W razie szczegółowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 262 57 77, lub na adres mailowy: oplaty@knf.gov.pl.