Opłaty i koszty - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Opłata za zezwolenie i zmianę wpisu do rejestru

Wydanie zezwolenia na świadczenie usług w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP) podlega opłacie w wysokości równowartości w walucie polskiej kwoty 1 250 euro (z zastosowaniem kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wydania zezwolenia) na rachunek wskazany w wezwaniu KNF do uiszczenia tej opłaty.

Zmiana zezwolenia na świadczenie usług w charakterze krajowej instytucji płatniczej podlega opłacie w wysokości równowartości w walucie polskiej kwoty 400 euro (z zastosowaniem kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wydania decyzji w sprawie zmiany zezwolenia na rachunek wskazany w wezwaniu KNF do uiszczenia tej opłaty).

Opłata nie jest pobierana, gdy zmiana zezwolenia polega wyłącznie na ograniczeniu rodzaju usług płatniczych, do których świadczenia KIP jest uprawniona.

Dokonanie wpisu do KIP, po uzyskaniu zezwolenia, nie podlega dodatkowej opłacie.

Opłacie w wysokości 400 euro (z zastosowaniem kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu dokonania przez KNF wpisu, na rachunek wskazany w wezwaniu KNF skierowanym do wnioskodawcy po dokonaniu wpisu) podlega zmiana wpisu do rejestru dotycząca danych KIP, np. zmiana nazwy, siedziby, dodania i wykreślenia oddziału, agenta, dodania informacji o prowadzeniu działalności na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa należącego do EOG. 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 262 41 65, 22 262 52 70 lub na adres mailowy: oplaty@knf.gov.pl.