Formy działalności

data aktualizacji

Krajowa instytucja płatnicza może:

  1. świadczyć usługi płatnicze za pośrednictwem agentów,
  2. na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej z innym przedsiębiorcą, powierzyć temu przedsiębiorcy wykonywanie określonych czynności operacyjnych związanych ze świadczeniem usług płatniczych lub z działalnością w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego (outsourcing).

Przed rozpoczęciem świadczenia usług za pośrednictwem agenta, krajowa instytucja płatnicza powinna złożyć w KNF w formie pisemnej zawiadomienie o zamiarze świadczenia usług płatniczych za pośrednictwem agenta, wraz z wnioskiem o dokonanie wpisuagenta do rejestru.

Zawiadomienie powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) agenta;
  2. siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności agenta;
  3. opis mechanizmów kontroli wewnętrznej związanych z zapobieganiem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;
  4. imiona i nazwiska oraz funkcje osób odpowiedzialnych za zarządzanie agentem.

W związku ze zmianą wpisu wrejestrze dotyczącą agenta (niezależnie od ilości wpisywanych agentów) należy uiścić opłatę w wysokości równowartości w walucie polskiej kwoty 400 euro (z zastosowaniem kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu dokonania wpisu do rejestru) na rachunek wskazany w wezwaniu KNF skierowanym do wnioskodawcy po dokonaniu wpisu.

Wniosek o wykreślenieagenta należy złożyć niezwłocznie po zaprzestaniu współpracy z danym podmiotem lub wcześniej – wskazując termin zaprzestania współpracy z danym agentem oraz termin wykreślenia danego agenta z rejestru.

Wykreślenie agenta z rejestru podlega opłacie – w wysokości i na zasadach jak za wpis agenta.