Działalność krajowa i zagraniczna

data aktualizacji

Krajowa instytucja płatnicza może prowadzić działalności zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i na terytorium innych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Krajowa instytucja płatnicza może wykonywać usługi płatnicze objęte zezwoleniem na terytorium innego państwa członkowskiego:

 1. w formie oddziału, 
 2. za pośrednictwem agenta lub
 3. w ramach działalności transgranicznej.

Krajowa instytucja płatnicza zawiadamia KNF, w formie pisemnej, o zamiarze świadczenia usług płatniczych na terytorium innego państwa członkowskiego przez oddział lub za pośrednictwem agenta, składając jednocześnie wniosek o dokonanie wpisu oddziału lub agenta do rejestru.

Zawiadomienie powinno zawierać:

 1. nazwę państwa członkowskiego, na terytorium którego krajowa instytucja płatnicza zamierza świadczyć usługi płatnicze przez oddział lub za pośrednictwem agenta;
 2. nazwę (firmę) i siedzibę i adres krajowej instytucji płatniczej;
 3. nazwę (firmę) i adres oddziału lub imię i nazwisko albo nazwę (firmę) agenta oraz siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności;
 4. opis struktury organizacyjnej oddziału;
 5. opis mechanizmów kontroli wewnętrznej związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 6. imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za zarządzanie oddziałem lub działalnością agenta;
 7. wykaz usług płatniczych, które krajowa instytucja płatnicza zamierza świadczyć na terytorium państwa członkowskiego - odpowiednio przez oddział lub za pośrednictwem agenta.

Dodatkowo do zawiadomienia należy dołączyć informacje określone w wydanych przez Komisję Europejską Guidelines on Payment Services Directive Passport Notifications.

W terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia (lub ewentualnie jego uzupełnienia) KNF przesyła właściwym organom nadzorczym goszczącego państwa członkowskiego zawiadomienie krajowej instytucji płatniczej albo w drodze decyzji administracyjnej odmawia jego przesłania.

KNF odmawia przesłania zawiadomienia w przypadku gdy:

 1. zawiadomienie nie spełnia wymagań i nie zostało uzupełnione w terminie;
 2. struktura organizacyjna oddziału krajowej instytucji płatniczej jest nieadekwatna do zamierzonej działalności;
 3. zamierzona działalność oddziału lub wykonywanie usług za pośrednictwem agenta naruszałoby przepisy prawa;
 4. posiada lub uzyskała od właściwych organów nadzorczych państwa goszczącego, w którym krajowa instytucja płatnicza zamierza wykonywać usługi płatnicze, informacje wskazujące, iż istnieją uzasadnione podstawy do podejrzeń, że w związku z tą działalnością jest popełniane lub zostało popełnione przestępstwo, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, usiłowano popełnić takie przestępstwo lub popełnienie takiego przestępstwa jest zamierzone, lub rozpoczęcie wykonywania usług przez oddział lub za pośrednictwem agenta mogłyby zwiększać ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

W przypadku nieotrzymania, w terminie 30 dni od dnia przesłania przez KNF zawiadomienia zastrzeżeń zgłoszonych przez właściwe organy nadzorcze państwa goszczącego, KNF wpisuje odpowiednio oddział lub agenta do rejestru. Krajowa instytucja płatnicza może świadczyć usługi płatnicze na terytorium innego państwa członkowskiego przez oddział lub za pośrednictwem agenta od dnia uzyskania wpisu do rejestru.

W przypadku otrzymania zastrzeżeń od właściwych organów nadzorczych goszczącego państwa członkowskiego, KNF może odmówić dokonania wpisu.

O dokonaniu wpisu do rejestru KNF powiadamia zainteresowaną krajową instytucję płatniczą. Wpis podlega opłacie w wysokości równowartości w walucie polskiej kwoty 400 euro (z zastosowaniem kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu dokonania wpisu do rejestru). O wysokości opłaty i numerze rachunku, na który należy uiścić tę opłatę KNF na piśmie informuje wnioskodawcę po dokonaniu wpisu do rejestru.

Należy pamiętać, iż krajowa instytucja płatnicza jest obowiązana powiadomić w formie pisemnej KNF i właściwe organy nadzorcze goszczącego państwa członkowskiego o zamiarze dokonania zmiany danych zawartych w zawiadomieniu, najpóźniej na 1 miesiąc przed dokonaniem tej zmiany.

Krajowa instytucja płatnicza zawiadamia KNF o zamiarze prowadzenia działalności transgranicznej

Zawiadomienie powinno wskazywać:

 1. usługi płatnicze, jakie instytucja płatnicza zamierza wykonywać,
 2. państwa członkowskie, w których instytucja płatnicza zamierza prowadzić działalność transgraniczną.

KNF przesyła zawiadomienie krajowej instytucji płatniczej właściwym organom nadzorczym goszczącego państwa członkowskiego w terminie miesiąca od dnia jego otrzymania i powiadamia o tym zainteresowaną krajową instytucję płatniczą.

Łącznie z zawiadomieniem powinien być złożony wniosek o wpis działalności transgranicznej do rejestru. Wpis podlega opłacie w wysokości równowartości w walucie polskiej kwoty 400 euro (z zastosowaniem kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu dokonania wpisu do rejestru). O wysokości opłaty i numerze rachunku, na który należy uiścić tę opłatę KNF informuje na piśmie wnioskodawcę po dokonaniu wpisu do rejestru.

Krajowa instytucja płatnicza może świadczyć usługi płatnicze transgranicznie od momentu uzyskania odpowiedniego wpisu do rejestru.