Rejestr

data aktualizacji

KNF prowadzi rejestr, do którego wpisywane są krajowe instytucje płatnicze, biura usług płatniczych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego oraz oddziały zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego. Jest on jawny i dostępny dla osób trzecich przez stronę internetową KNF pod poniższym linkiem:

https://e-rup.knf.gov.pl/

Krajowa instytucja płatnicza jest wpisywana do rejestru w terminie 14 dni od dnia uzyskania zezwolenia. Jest ona obowiązana zawiadomić KNF o każdej zmianie danych uwidocznionych w rejestrze oraz przesyłania do KNF (w terminie 14 dni od uzyskania informacji o zmianie) wniosku o dokonanie zmiany tych danych. Wpis podlega opłacie. O wysokości opłaty i numerze rachunku, na który należy uiścić tę opłatę KNF informuje pisemnie wnioskodawcę po dokonaniu wpisu do rejestru.

KNF z urzędu dokonuje wykreślenia krajowej instytucji płatniczej z rejestru w przypadku cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia.

KNF może dokonać z urzędu wykreślenia wpisu z rejestru w zakresie dotyczącym agenta lub oddziału krajowej instytucji płatniczej w przypadku uzyskania od właściwych organów nadzorczych goszczącego państwa członkowskiego, w którym krajowa instytucja płatnicza prowadzi działalność w zakresie usług płatniczych informacji wskazujących, iż istnieją uzasadnione podstawy do podejrzeń, że w związku z tą działalnością jest popełniane lub zostało popełnione przestępstwo, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, usiłowano popełnić takie przestępstwo lub popełnienie takiego przestępstwa jest zamierzone, lub świadczenie usług przez agenta lub działalność oddziału mogłaby zwiększać ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Wykreślenie wpisu z rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Biuro usług płatniczych jest wpisywane do rejestru w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku do KNF i jest ono obowiązane zawiadomić KNF o każdej zmianie danych uwidocznionych w rejestrze oraz przesyłania do KNF (w terminie 14 dni od uzyskania informacji o zmianie) wniosku o dokonanie zmiany tych danych. Więcej informacji na temat wpisu biura usług płatniczych do rejestru znaleźć można tutaj.

KNF z urzędu dokonuje wykreślenia biura usług płatniczych w przypadku zakończenia działalności lub działalności w charakterze biura usług płatniczych, na podstawie zawiadomienia przekazanego do KNF, przy czym data wykreślenia nie może być wcześniejsza niż data wpływu zawiadomienia do KNF.