Wykreślenie Biura Usług Płatniczych

data aktualizacji

Wykreślenie biura usług płatniczych z rejestru dokonywane jest na podstawie wniosku składanego do KNF. Wniosek o wykreślenie biura usług płatniczych nie podlega opłacie skarbowej.

Wypełnianie wniosku

Formularz jest dostępny tutaj i powinien zawierać wskazane poniżej elementy:

1.    dane wnioskodawcy:

a.    imię i nazwisko (w przypadku osoby fizycznej – przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą)
b.    nazwę (firmę),
c.    numer wpisu w rejestrze dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego
d.    numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile wnioskodawca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
e.    siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres 

2.    datę zakończenia działalności.

Data zakończenia działalności jest polem nieobowiązkowym. 

Wykreślenie z datą wsteczną jest niemożliwe.

Jeśli wykreślenie ma nastąpić z datą przyszłą, należy wskazać datę w polu data zakończenia działalności.

Komisja Nadzoru Finansowego nie wystawia zaświadczeń o wykreśleniu biura usług płatniczych z Rejestru Dostawców Usług Płatniczych i Wydawców Pieniądza Elektronicznego.

Rejestr Dostawców Usług Płatniczych i Wydawców Pieniądza Elektronicznego jest jawny. Status wpisu biura usług płatniczych można śledzić na stronie:
https://e-rup.knf.gov.pl/

Rekomendowanym sposobem doręczania korespondencji jest korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na platformie ePUAP: /2447pvjake/SkrytkaESP. Doręczenie za pośrednictwem ESP jest najszybszym sposobem przekazania korespondencji oraz gwarantuje podmiotowi składającemu uzyskanie potwierdzenia doręczenia.

Wniosek można złożyć także za pośrednictwem poczty na adres:
Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
skr. poczt. 419
00-549 Warszawa

Kontakt

Na pytania dotyczące wykreśleń Biur Usług Płatniczych informacja udzielana jest we wtorki i czwartki od 9:30 do 11:00 pod numerem telefonu 22 262 42 98 lub mejlowo na adres e-mail:dbr@knf.gov.pl