Rejestracja - rozpatrywanie wniosku

data aktualizacji

Komisja Nadzoru Finansowego rozpatruje wniosek o wpis zgodnie z właściwymi przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

KNF jest obowiązana dokonać wpisu biura usług płatniczych do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do KNF kompletnego wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków. Jeżeli KNF nie dokona wpisu w ww. terminie, a od dnia wpływu wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność w charakterze biura usług płatniczych. Przy czym nie dotyczy to przypadku, gdy KNF wezwie przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Jeżeli wniosek jest niekompletny lub niepoprawnie wypełniony, KNF wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia

W przypadku braku uzupełnienia wniosku o dowód uiszczenia opłaty skarbowej, pomimo wezwania do jego przedstawienia, wniosek podlega zwrotowi.