Najczęściej zadawane pytania - Komisja Nadzoru Finansowego

Najczęściej zadawane pytania

Wysokość wpłat wnoszonych przez biura usług płatniczych na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy oblicza się według wzoru:
KWNB = (MKNB • KNBB) / MKNBB
gdzie:
KWNB – oznacza kwotę wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należnej od danego biura usług płatniczych za dany rok kalendarzowy,
MKNB – oznacza maksymalną kwotę, jaka może być należna od danego biura usług płatniczych za dany rok kalendarzowy, stanowiącą iloczyn całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez biuro, w tym także przez jego agentów, w danym roku kalendarzowym, i stawki 0,025%,
KNBB – oznacza wysokość kosztów nadzoru w danym roku kalendarzowym,
MKNBB – oznacza maksymalną kwotę należną od wszystkich biur usług płatniczych za dany rok kalendarzowy – przy czym, jeżeli kwota KWNB jest wyższa niż kwota MKNB, wysokość wpłaty wnoszonej przez dane biuro usług płatniczych na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy jest równa kwocie MKNB.

TAK. Biuro usług płatniczych może prowadzić działalność gospodarczą inną niż świadczenie usług płatniczych.

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Uzupełnij pole