Zmiana danych MIP w rejestrze

data aktualizacji

Rejestr MIP w ramach rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego zawiera:

1)    numer wpisu do rejestru;

2)    dane dotyczące MIP, obejmujące:

a)    imię i nazwisko albo nazwę (firmę),

b)    numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile MIP taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),

c)    miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności,

d)    wykaz świadczonych usług płatniczych;

3)    dane dotyczące agentów MIP, obejmujące:

a)    imię i nazwisko albo nazwę (firmę) agenta,

b)    miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności agenta;

4)    dane dotyczące oddziałów MIP, obejmujące:

a)    nazwę (firmę) oddziału,

b)    adres oddziału.

Zmiana powyższych danych ujawnionych w rejestrze wymaga złożenia wniosku do KNF o zmianę wpisu MIP do rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego. Wzór takiego wniosku dostępny jest dziale: DLA RYNKU -> Wnioski i formularze składane do UKNF link: https://www.knf.gov.pl/komunikacja/wnioski_formularze po wybraniu kategorii podmiotu "mała instytucja płatnicza".

Każda MIP ma obowiązek poinformować KNF o każdej zmianie danych objętych wpisem do rejestru, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie.

Ujawnienia w rejestrze wymagają w szczególności zamiar świadczenia usług płatniczych za pośrednictwem agenta oraz zamiar utworzenia oddziału MIP. Podjęcie działalności za pośrednictwem agenta lub otwarcie oddziału jest dopuszczalne po uzyskaniu wpisu do rejestru. Wpis do rejestru agenta lub oddziału MIP (niezależnie od liczby agentów lub oddziałów objętych wnioskiem o wpis), a także wpis dotyczący rozszerzenia wykazu świadczonych usług płatniczych podlega opłacie skarbowej  w wysokości 308 zł. Pozostałe wpisy dotyczące zmiany danych ujawnionych w rejestrze (np. wykreślenie agenta lub oddziału, zmiany nazwy, siedziby, adresu głównego miejsca prowadzenia działalności) nie wymagają uiszczenia opłaty skarbowej. Opłatę uiścić należy najpóźniej wraz ze złożeniem wniosku na rachunek 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Wniosek o zmianę wpisu powinien zostać podpisany przez wnioskodawcę lub jego pełnomocnika. W przypadku działania przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć również pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (nie dotyczy to przypadku pełnomocnika, na temat którego przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej opublikował informację w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Wniosek można złożyć:

1)    za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej UKNF (ePUAP);

2)    za pośrednictwem poczty na adres:

Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
skr. poczt. 419
00-549 Warszawa

3)    osobiście – w biurze podawczym KNF :
Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa

KNF jest obowiązana dokonać zmiany wpisu MIP w rejestrze w terminie:

  • w przypadku wpisu agenta – 2 miesięcy od dnia wpływu do KNF kompletnego wniosku o zmianę wpisu wraz z zawiadomieniem, o którym mowa poniżej;
  • w przypadku pozostałych wpisów – 3 miesięcy od dnia wpływu do KNF kompletnego wniosku o zmianę wpisu.

Po dokonaniu wpisu, KNF z urzędu wydaje zaświadczenie o wpisie, które przesyłane jest do danej MIP. Jeżeli wniosek lub załączone do niego dokumenty lub informacje są niekompletne, KNF wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie braków w wyznaczonym terminie może powodować pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia albo nawet odmowę wpisu do rejestru.

UWAGA: Wraz z wnioskiem o dokonanie wpisu agenta do rejestru MIP obowiązana jest przesłać w formie pisemnej, zawiadomienie o zamiarze świadczenia usług płatniczych za pośrednictwem agenta. Wzór takiego zawiadomienia stanowi załącznik do wzoru wniosku znajdującego się dziale: DLA RYNKU -> Wnioski i formularze składane do UKNF link: https://www.knf.gov.pl/komunikacja/wnioski_formularze po wybraniu kategorii podmiotu "mała instytucja płatnicza".

Zawiadomienie powinno zawierać:

1)    imię i nazwisko albo nazwę (firmę) agenta;

2)    siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności agenta;

3)    opis mechanizmów kontroli wewnętrznej związanych z zapobieganiem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;

4)    imiona i nazwiska oraz funkcje osób zarządzających agentem, a także – w przypadku agentów innych niż dostawcy podlegający nadzorowi w rozumieniu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym lub ich jednostki zależne – dokumenty potwierdzające, że osoby te posiadają właściwe kompetencje (dokumentem takim może być w szczególności oświadczenie krajowej instytucji płatniczej lub osoby zarządzającej agentem potwierdzające posiadanie właściwych kompetencji przez tę osobę) oraz że nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub przestępstwo skarbowe;

5)    wykaz usług płatniczych, do świadczenia których agent jest upoważniony,

6)    numer identyfikacji podatkowej (NIP) agenta, jeżeli taki posiada.